Sylabus předmětu ST1A - Statistika v AJ (PEF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ST1A
Název v jazyce výuky: Statistics
Název česky: Statistika v AJ
Název anglicky: Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (garant)
RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Matematika I v AJ
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, základních znalostí z teorie pravděpodobnosti, základy statistické indukce (intervalové odhady, statistické testy) a neparametrické statistiky. Předmět má studenty připravit k využití statistických metod v ekonomické popř. manažerské praxi a v průběhu zpracování kvalifikačních závěrečných prací
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 8/8)
 
a.Úvod do statistiky, statistická terminologie , statistické tabulky a grafy, etapy statistického zkoumání, statistické třídění
b.Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik, měření a charakteristiky úrovně a variability

2.Základy pravděpodobnosti (dotace 6/8)
 
a.Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, definice
b.Opakované pokusy nezávislé a závislé
c.Náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobností, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota
d.Charakteristiky náhodných veličin
e.Důležitá rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitých náhodných veličin

3.Základy statistické indukce (dotace 12/10)
 
a.Rozdělení pravděpodobnosti některých statistik a funkcí
b.Základní a výběrový soubor, náhodný výběr
c.Bodový odhad, metody konstrukce bodových odhadů
d.Intervalový odhad, konstrukce konfidenčních intervalů
e.Testy statistických hypotéz, obecný postup, chyby při testování
f.Základní parametrické a neparametrické testy

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní výpočetní dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Studenti rozumí grafům a umí využívat grafické prostředky k interpretaci dat
-Studenti umí počítat statistické charakteristiky, interpretovat výsledky s aplikací na data.
-Studenti umí pracovat s pravděpodobnostmi jevů a využít znalost teorie pravděpodobnosti a rozdělení v induktivní statistice.
-Studenti umí testovat statistické hypotézy a aplikovat výsledky na praxi.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení31 h
     příprava na průběžný test20 h
     zpracování seminární práce35 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Student může být připuštěn k závěrečné zkoušce ze Statistiky, pokud splní tyto podmínky: účast na 13 přednáškách, z vážných důvodů lze tolerovat nejvýše 2 neúčasti; skóre z průběžného testu nejméně 50% z 30 možných bodů; aktivní práce ve cvičeních, což obnáší práci na domácích úkolech a prezentování výsledků ve cvičeních. Závěrečná zkouška je za celkem 100 bodů. Student závěrečnou zkoušku složil, získal-li nejméně 50 bodů. Známka z předmětu je stanovena na základě tabulky: 50 – 59 E, 60 – 69 D, 70 – 79 C, 80 – 89 B, 90 – 100 A.

 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZANDERSON, D R. a kol.Statistics for business and economicsLondonThomson Learning2007978-1-84480-313-2
ZWILLIAMS, T A. -- SWEENEY, D J. -- ANDERSON, D R.Contemporary business statistics978-1-111-53421-9
DMaths and statistics for businessEssexLongman Scientific & Technical19950-582-23187-6
DStatistics for businessAmsterdam [u.a.Butterworth-Heinemann2008978-0-7506-8660-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 9. 2019.

Typ výstupu: