Sylabus předmětu PPPA - Pedagogická psychologie (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PPPA
Název předmětu česky: Pedagogická psychologie
Název předmětu anglicky:
Educational Psychology
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je objasnit a pochopit východiska, souvislosti a důsledky vybraných poznatků z oblasti psychologie učení, vyučování a výchovy pro realizaci kvalitní výukové činnosti učitele střední školy.
 
Obsah předmětu:
1.
Pedagogická psychologie a její základní pojmy (dotace 2/1)
2.
Sociální kontext školy, výchova a vzdělávání (dotace 2/1)
3.
Podmínky, výsledky a obecné zákony učení (dotace 2/1)
4.
Strukturování učiva, vyučovací a učební strategie (dotace 2/1)
5.
Druhy, typy a styly učení (dotace 4/2)
6.
Motivace k učení žáků a autoregulace učení (dotace 2/1)
7.
Kontrola a hodnocení žáků (dotace 2/1)
8.
Žáci a školní úspěch (dotace 2/1)
9.
Školní zátěž žáků (dotace 2/1)
10.
Psychologické aspekty výchovy, sebevýchovy a převýchovy (dotace 2/1)
11.
Psychologické prostředky výchovy (dotace 2/1)
12.Kázeň ve škole (dotace 2/1)
13.Aktéři výchovy a vzdělávání (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku98 h
124 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Dva individuální úkoly na témata: Zvládání školní zátěže žáka střední školy a Řešení kázeňských problémů na střední škole; ústní zkouška zaměřená na základní tematické celky psychologie učení, psychologie vyučování a psychologie výchovy
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČÁP, J. -- MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 978-80-7367-273-7.
FONTANA, D. Psychologie pro školní praxi. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 978-80-7367-725-1.
KUCHARSKÁ, A. -- BENDL, S. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
LINHARTOVÁ, D. Psychologie pro učitele. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 257 s. ISBN 978-80-7375-222-4.
URBANOVSKÁ, E. Sociální a pedagogická psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 97 s. ISBN 80-244-1410-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 2. 2019.

Typ výstupu: