Sylabus předmětu SE-AJ - Etika učitelství (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SE-AJ
Název předmětu česky:
Etika učitelství
Název předmětu anglicky:
School Ethics
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Přispět k hodnotové orientaci studenta v budoucí pedagogické činnosti a podpořit studentovu schopnost činit kvalifikovaná rozhodnutí týkající se etických problémů, se kterými se může setkat během své pedagogické praxe.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmosloví a elementární morální kategorie klasické etiky; (dotace 1/1)
2.
Vybrané teorie etiky; (dotace 1/1)
3.
Praktická etická stránka pedagogické profese; (dotace 6/6)
4.Názorné uplatnění etických teorií v pedagogické praxi. (dotace 6/6)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
14 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
8 h
příprava na zkoušku26 h
40 h
příprava prezentace
15 h
0 h
zpracování seminární práce
15 h
36 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
Prezentace předem připravené případové studie v rozsahu 5 normostran na předem zadané téma etiky učitelství.
Odevzdané případové studie budou slovně a bodově ohodnoceny, a to jak z hlediska obsahového, tak i z hlediska formální úpravy.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DOROTÍKOVÁ, S. Profesní etika učitelství. Praha: Karlova univerzita, 2003. 105 s. ISBN 978-80-7399-827-1.
ŘEZNÍČEK, J. Didaktika a učitelská etika v praxi. Praha: UK, 2004. 26 s. ISBN 80-7290-149-4.

Doporučená:
FISCHER, O. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2008. 224 s. ISBN 978-80-904137-3-3.
NEČASOVÁ, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: MU, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 2. 2019.

Typ výstupu: