Sylabus předmětu KRAA - Územní plánování v regionálním rozvoji v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KRAA
Název v jazyce výuky: Urban Planning in Regional Development in English
Název česky: Územní plánování v regionálním rozvoji v AJ
Název anglicky: Urban Planning in Regional Development in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (garant)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Územní plánování v regionálním rozvoji
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace. Vysvětlen bude význam stavu krajiny pro regionální rozvoj, dále cíle, formy a metody krajinného plánování a možnosti využití v rozvoji regionů.
 
Obsah předmětu:
1.Krajina (dotace 2/2)
 
a.kategorie, pojetí, obsah, systematika, členění, struktura
b.typizace, klasifikace krajiny podle přírodních faktorů
c.kulturní vývoj krajiny

2.Krajinotvorní činitelé (dotace 2/2)
 
a.geneze, typizace, procesy, účinnost
b.Krajinné složky - abiotické, biotické, antropogenní, krajina jako autoregulační systém, krajinné impakty, vazby vstupů a výstupů, rovnováha krajiny

3.Kulturní krajina a regionální rozvoj (dotace 2/2)
 
a.stupně antropizace
b.antropogenní vlivy
c.kulturní krajiny ČR
d.typy a střety, využití

4.Metody analýzy krajiny a krajinných hodnocení, plánování krajiny (úrovně) využitelné při regionálním rozvoji - topické, chorické, regionální, nadregionální (dotace 2/2)
5.Typy krajinného plánování - prostorové, krajinné, územní, ekologické, oblastní plán a rozvoj (dotace 2/2)
6.Krajinné plánování (dotace 2/2)
 
a.cíle, úkoly, význam, vývojové formy
b.ekologická syntéza krajiny
c.metody krajinných syntéz v regionálním rozvoji

7.Mezinárodní vazby krajinného plánování a regionálního rozvoje (dotace 2/2)
8.Strategie trvale udržitelného rozvoje (dotace 2/2)
 
a.pojetí, koncepce, zdroje
b.strategické a prognózní plánování ve vazbě na regionální rozvoj

9.Územní plánování (dotace 2/2)
 
a.legislativa, cíle, úkoly
b.územně plánovací informace
c.zástupce veřejnosti, rada obcí
d.vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území

10.Nástroje územního plánování (dotace 2/2)
 
a.územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie)
b.politika územního rozvoje
c.územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán)
d.územní rozhodnutí

11.Orgány územního plánování, speciální stavební úřady, územní rozhodnutí, vazby EIA, územní souhlas, zastavěné území, územní opatření, úpravy vztahů v území, předkupní právo a náhrady (dotace 2/2)
12.Krajinotvorné projekty a programy (dotace 2/2)
 
a.ÚSES, programy revitalizací, obnov, péče o krajinu aj. v regionálním rozvoji

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy obce
-Analyzovat problémy regionu.
-Dovednosti spojené se získáváním a zpracováním informací o regionech.
-Koncepčně řešit otázky rozvoje obcí v ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostech.
-Koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v kontextu udržitelného rozvoje
-Pochopit roli veřejné správy v rozvoji regionu
-Schopnost provádět analýzy regionu z hlediska řízení přírodních zdrojů

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku32 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava prezentace16 h
     zpracování seminární práce25 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná účast na přednáškových a konzultačních blocích a vypracování seminární práce v požadovaném rozsahu na vybraná témata. Seminární práce má prokázat znalosti z přednášených témat a schopnost specifikovat problém a navrhnout jeho řešení v oblasti krajinného a územního plánování v kontextu udrzitelného rozvoje konkretního regionu. Zápočet studenti získají odevzdáním a úspěšným obhájením seminární práce (powerpointová prezentace a diskuse). Zkouška se skládá z písemné (testové otázky) a ústní části ze znalostí předaných v rámci přednáškových témat.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZTRESS, B. a kol.From landscape research to landscape planning : aspects of integration, education and applicationDordrechtSpringer2006978--14020-3978-2
ZThe dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planningLondonSpon Press2004978-0-415-25620-9
ZVisualization in landscape and environmental planning: technology and applicationsLondonTaylor & Francis20050-415-30510-1
ZALDEN, J. -- HARRIS, N.Regional development and spatial planning in an enlarged European UnionAldershot, Hants, EnglandAshgate
ZPlanning and urban design standardsHoboken, N.J.J. Wiley978-0-471-76090-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 18. 2. 2019.

Typ výstupu: