Sylabus předmětu KRAA - Územní plánování v regionálním rozvoji v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KRAA
Název předmětu česky: Územní plánování v regionálním rozvoji v AJ
Název předmětu anglicky:
Urban Planning in Regional Development in English
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (garant)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Územní plánování v regionálním rozvoji
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
7.00-10.50Z23 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
24
Pátek
11.00-14.50
Z23 (ČP II.)Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace. Vysvětlen bude význam stavu krajiny pro regionální rozvoj, dále cíle, formy a metody krajinného plánování a možnosti využití v rozvoji regionů.
 
Obsah předmětu:
1.
Krajina (dotace 2/2)
 
a.
kategorie, pojetí, obsah, systematika, členění, struktura
b.
typizace, klasifikace krajiny podle přírodních faktorů
c.
kulturní vývoj krajiny

2.
Krajinotvorní činitelé (dotace 2/2)
 
a.geneze, typizace, procesy, účinnost
b.
Krajinné složky - abiotické, biotické, antropogenní, krajina jako autoregulační systém, krajinné impakty, vazby vstupů a výstupů, rovnováha krajiny

3.Kulturní krajina a regionální rozvoj (dotace 2/2)
 
a.
stupně antropizace
b.
antropogenní vlivy
c.kulturní krajiny ČR
d.
typy a střety, využití

4.
Metody analýzy krajiny a krajinných hodnocení, plánování krajiny (úrovně) využitelné při regionálním rozvoji - topické, chorické, regionální, nadregionální (dotace 2/2)
5.
Typy krajinného plánování - prostorové, krajinné, územní, ekologické, oblastní plán a rozvoj (dotace 2/2)
6.Krajinné plánování (dotace 2/2)
 
a.
cíle, úkoly, význam, vývojové formy
b.
ekologická syntéza krajiny
c.
metody krajinných syntéz v regionálním rozvoji

7.Mezinárodní vazby krajinného plánování a regionálního rozvoje (dotace 2/2)
8.
Strategie trvale udržitelného rozvoje (dotace 2/2)
 
a.pojetí, koncepce, zdroje
b.
strategické a prognózní plánování ve vazbě na regionální rozvoj

9.
Územní plánování (dotace 2/2)
 
a.
legislativa, cíle, úkoly
b.územně plánovací informace
c.zástupce veřejnosti, rada obcí
d.
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území

10.
Nástroje územního plánování (dotace 2/2)
 
a.
územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie)
b.
politika územního rozvoje
c.
územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán)
d.územní rozhodnutí

11.
Orgány územního plánování, speciální stavební úřady, územní rozhodnutí, vazby EIA, územní souhlas, zastavěné území, územní opatření, úpravy vztahů v území, předkupní právo a náhrady (dotace 2/2)
12.
Krajinotvorné projekty a programy (dotace 2/2)
 
a.
ÚSES, programy revitalizací, obnov, péče o krajinu aj. v regionálním rozvoji

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
32 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace
16 h
zpracování seminární práce25 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná účast na přednáškových a konzultačních blocích a vypracování seminární práce v požadovaném rozsahu na vybraná témata. Seminární práce má prokázat znalosti z přednášených témat a schopnost specifikovat problém a navrhnout jeho řešení v oblasti krajinného a územního plánování v kontextu udrzitelného rozvoje konkretního regionu. Zápočet studenti získají odevzdáním a úspěšným obhájením seminární práce (powerpointová prezentace a diskuse). Zkouška se skládá z písemné (testové otázky) a ústní části ze znalostí předaných v rámci přednáškových témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TRESS, B. a kol. From landscape research to landscape planning : aspects of integration, education and application. Dordrecht: Springer, 2006. 434 s. ISBN 978--14020-3978-2.
The dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planning. London: Spon Press, 2004. 332 s. ISBN 978-0-415-25620-9.
Visualization in landscape and environmental planning: technology and applications. London: Taylor & Francis, 2005. 296 s. ISBN 0-415-30510-1.
ALDEN, J. -- HARRIS, N. Regional development and spatial planning in an enlarged European Union. Aldershot, Hants, England: Ashgate, 283 s. Urban and regional planning and development series.
Planning and urban design standards. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 436 s. Wiley graphic standards. ISBN 978-0-471-76090-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014, LS 2012/2013 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 18. 2. 2019.

Typ výstupu: