Sylabus predmetu SI - Systémové inženýrství (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SI
Název předmětu česky: Systémové inženýrství
Název předmětu anglicky:
System Engineering
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
Q06
Cvičení
Lichý týden
20
Úterý
15.00-16.50
Q43
Přednáška
Každý týden
64
Čtvrtek
13.00-14.50Q08CvičeníSudý týden20
Čtvrtek
13.00-14.50
Q08F. Dařena
Cvičení
Lichý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět přináší studentům široké znalosti z oblasti systémového inženýrství, jakožto přístupu využívajícího vědeckých a matematických principů pro nalezení ekonomických řešení problémů různého typu. Zvláštní důraz je kladen na interdisciplinární charakter této disciplíny a na důslednou aplikaci systémového přístupu. Student si v průběhu předmětu osvojí techniky a nástroje uplatňované v procesu systémového inženýrství, zejména ve fázích analýzy a syntézy. Pozornost je věnována také provázanosti systémového inženýrství a oblasti informačních a softwarových systémů.
 
Obsah předmětu:
1.
Teoretické discipliny systémové vědy - teoretický základ systémového inženýrství (dotace 6/6)
 
a.Úvod do předmětu
b.
Obecná teorie systémů, statické a dynamické systémy, kybernetika

2.Aplikované disciplíny systémové vědy (dotace 4/4)
 
a.
Systémová analýza
b.Systémová syntéza

3.Systémové modelování a simulace (dotace 4/2)
 
a.Modely, matematické modely
b.
Proces modelování, simualce a možnosti jejich využití

4.Vybrané úlohy systémového inženýrství (dotace 2/0)
 
a.
Úlohy o tvorbě, struktuře, dynamice a ovládání systému
b.
Měkkost systému

5.
Architektury systému (dotace 2/0)
 
a.
Podniková architektura (TOGAF, MODAF, DODAF, Zachman)
b.
Systémové architektury, ISO/IEC/IEEE 42010
c.
Systémové pojetí podniku, informační systém

6.
Životní cyklus systému (dotace 8/0)
 
a.Přístupy k ŽC (NASA, Vee model, DoD), proces systémového inženýrství
b.
Životní cyklus softwarových produktů a informačních systémů
c.
Aktivity systémového inženýrství

7.
Konzultace semestrálního projektu (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace10 h
příprava na zkoušku44 h
příprava prezentace
4 h
zpracování projektů40 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen odevzdáním projektu a úspěšným absolvováním zkoušky. V rámci projektu studenti demonstrují schopnost identifikovat a definovat na zvoleném reálném objektu či jevu dynamický systém využitelný pro řešení zvoleného problému. Odevzdaný dokument musí obsahovat všechny části podle zadání a může být jednou opraven. Písemná zkouška prověřuje znalosti z oblastí systémového inženýrství a praktické dovednosti použití vybraných nástrojů systémového inženýrství a je hodnocena následovně: A: 46 – 50 bodů, B: 42 – 45 bodů, C: 38 – 41 bodů, D: 34 – 37 bodů, E: 30 – 33 bodů. Předmět je možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOSSIAKOFF, A. -- SWEET, W. Systems Engineering: Principles and Practice. 2. vyd. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-40548-2.
BLANCHARD, B S. System engineering management. 4. vyd. Hoboken: Wiley, 539 s. Wiley series in systems engineering and management. ISBN 978-0-470-16735-9.

Doporučená:
ŠTACH, J. Teorie systémů. Praha: SNTL, 1982.
VLČEK, J. Systémové inženýrství. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1999. 291 s. ISBN 80-01-01905-5.
SHISHKO, R. NASA Systems Engineering Handbook. Nabu Press, 2011. ISBN 1-179-40988-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 8. 2019.

Typ výstupu: