Sylabus predmetu KT - Kapitálové trhy (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KT
Název v jazyce výuky: Kapitálové trhy
Název česky: Kapitálové trhy
Název anglicky: Capital Markets
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Klára Baková (cvičící)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (cvičící)
Ing. Jolana Stejskalová (cvičící)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
V rámci předmětu kapitálové trhy získá student podrobné znalosti a dovednosti z oblasti investičních nástrojů kapitálového trhu a jejich analýzy. Student bude schopen aplikovat poznatky z oblasti oceňování jednotlivých druhů aktiv, řízení rizik a zajištění prostřednictvím derivátových kontraktů. Také student získá znalosti v oblasti získávání finančních zdrojů na kapitálových trzích, a to zejména pro strategický rozvoj firem.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení kapitálových trhů, subjekty, nástroje (dotace 2/2)
2.Legislativa a organizace kapitálových trhů (dotace 2/2)
3.Fundamentální a technická analýza akciových trhů (dotace 6/8)
4.Psychologie investování a vliv vnímání na kapitálových trzích (dotace 2/0)
5.Pevné a podmíněné termínové kontrakty, jejich oceňování (dotace 4/6)
6.Obligace a jejich analýza (dotace 4/4)
7.Cenné papíry kolektivní investování (dotace 2/2)
8.Strukturované produkty (dotace 2/2)
9.Možnosti získání finančních zdrojů na kapitálových trzích (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Porozumění tvorby investičních produktů
-Schopnost aplikace teorie portfolia a risk managementu do investičního rozhodování
-Schopnost investičních analýz na kapitálových trzích
-Znalost možností pro získávání finančních zdrojů na kapitálových trzích

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku32 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace20 h
     zpracování projektů0 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání 60% bodů ze zápočtového písemného testu. Zkouška je ústní a je při ní prověřována především schopnost praktické aplikace získaných teoretických poznatků. Podmínky ukončení předmětu jsou shodné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFABOZZI, F.Capital Markets: Institutions, Instruments, and Risk ManagementUSAThe MIT Press2015978-02-6202-948-3
ZVESELÁ, J.Investování na kapitálových trzíchPrahaWolters Kluwer Česká republika2011978-80-7357-647-9
DLANDUYT, G. -- JOANNAS, D. -- CHOUDHRY, M.Capital Market Instruments, Analysis and Valuation, Third EditionLondonWiley and Sons2010978-0-230-57603-2
DSOLNIK, B.Global investmentsBoston [u.a.Pearson [u.a.0-321-55212-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2019.

Typ výstupu: