Sylabus predmetu MI2 - Mikroekonomie II (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MI2
Název předmětu česky:
Mikroekonomie II
Název předmětu anglicky:
Microeconomics II
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkSkupinaVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí9.00-10.50Q22
P. Rozmahel
Cvičení
Každý týden30
Pondělí13.00-14.50Q32
P. Rozmahel
Cvičení
Každý týden
30
Pondělí
13.00-14.50Q22
Cvičení
Každý týden
30
Pondělí
15.00-16.50
Q48
M. LitzmanCvičení
Každý týden
30
Středa
11.00-12.50
Q03
PřednáškaKaždý týden170
Středa13.00-14.50Q45M. Litzman, P. RozmahelCvičeníKaždý týden30
Středa
15.00-16.50
Q32
M. Litzman
Cvičení
Každý týden30
Sobota
8.00-11.50
Q22
N-EM-ME
 
1
1
81
 
Přednáška
Nepravidelně
60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům systematické prohloubení znalostí z mikroekonomické teorie odpovídající středně pokročilým kurzům. Předmět je zaměřen především na rozšíření teorie chování spotřebitelů a firem v různých tržních podmínkách. V rámci předmětu je pozornost rovněž soustředěna na efektivnost trhů, respektive na vybrané případy tržních selhání. Při výkladu mikroekonomické teorie je kladen důraz na její aplikační možnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozhodování spotřebitele (dotace 8/10)
 
a.Kardinalistická a ordinalistická teorie užitku, vymezení užitku, individuální a tržní poptávka.
b.Elasticity poptávky, rozklady změn optima na jednotlivé efekty.
c.
Rozšíření teorie spotřebitele, rozhodování mezi spotřebou a volným časem, rozhodování mezi současnou a budoucí spotřebou.
d.Rozhodování za podmínek rizika, pojištění, další možnosti eliminace rizika.

2.
Rozhodování firmy (dotace 12/12)
 
a.
Produkční funkce, příjmy, náklady a zisk firmy.
b.Optimální úroveň výroby, produkční rovnováha firmy.
c.
Firma v dokonale konkurenčním prostředí, tržní rovnováha.
d.
Firma v nedokonale konkurenčním prostředí, chování oligopolu, monopolu a monopolistické konkurence. Možnosti diskriminace a strategického chování.

3.Směna a rovnováha na trhu výrobků a služeb (dotace 2/2)
 
a.
Utváření tržní ceny a rovnováhy na trhu, státní zásahy do tržní rovnováhy.
b.Hranice výrobních možností, výhody a přínos směny.

4.
Trhy s výrobními faktory (dotace 4/4)
 
a.Trh práce, rovnováha na trhu práce, rovnovážná mzda, minimální mzda a další státní zásahy.
b.
Chování firmy na trhu práce v dokonale a nedokonale konkurenčním prostředí, diskriminace na trhu práce.
c.
Trh kapitálu, role úrokové míry.

5.
Interakce trhů, tržní selhání (dotace 2/0)
 
a.
Všeobecná rovnováha, Paretovo pojetí efektivnosti.
b.Tržní selhání: externality, veřejné statky, asymetrické informace - důsledky pro alokaci a možnosti nápravy.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení28 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku70 h152 h
příprava na průběžné hodnocení12 h0 h
příprava na průběžný test
30 h
0 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška je písemná a nepovinně ústní. Písemná část má charakter testových a krátkých doplňujících otázek. Podmínkou složení zkoušky je zisk alespoň 50 % možných bodů. Výsledná známka je dána součtem bodů ze zápočtu a z písemná části zkoušky. Student, který získá v písemné části 50 % a více možných bodů má možnost požádat o ústní přezkoušení.
Student smí vykonat závěrečnou zkoušku, pokud předtím získal zápočet. K získání zápočtu musí student získat v součtu alespoň 50 % bodů ze dvou písemných prací, které jsou psány v průběhu semestru zejména z obsahu cvičení. Z každé jednotlivé písemné práce je zároveň nutné získat alespoň 40 % možných bodů. V případě neúspěchu je možné složit zápočet v souborném opravném termínu, ze kterého je nutné opět získat alespoň 50 % bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 592 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-862-0.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.

Doporučená:
ŠEVELA, M. -- MELICHAROVÁ, A. Mikroekonomie II: (středně pokročilý kurz). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 168 s. ISBN 978-80-7375-565-2.
SOUKUPOVÁ, J. -- HOŘEJŠÍ, B. -- MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie (5. aktualizované vydání). Praha: Management Press, 2010. 576 s. ISBN 978-80-7261-218-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 9. 2019.

Typ výstupu: