Sylabus predmetu VA1 - Výpočetní technika a algoritmizace I (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VA1
Název v jazyce výuky: Výpočetní technika a algoritmizace I
Název česky: Výpočetní technika a algoritmizace I
Název anglicky: Computer Technology and Algorithms I
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (cvičící, zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Roman Valovič (cvičící, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Výpočetní technika I a ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Student získá přehled o technickém a programovém vybavení osobních počítačů a sítí. Seznámí se s možnostmi a způsoby využívání výpočetní techniky v profesním životě, osvojí si jejich praktické využívání a procvičí si práci v počítačové síti. Předmět svým rozsahem pokrývá moduly M2, M3, M4, M6, M7 a M12 mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL (viz www.ecdl.cz) a poskytuje plnou přípravu k případnému získání Certifikátu ECDL Start (digitální gramotnost) a základ k získání Certifikátu ECDL (digitální kvalifikace).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
 
a.Základní pojmy a principy
b.Typy dat, možnosti zpracování

2.Základy operačních systémů (dotace 8/10)
 
a.Práce v systému Windows
b.Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X.

3.Úvod do technických prostředků (dotace 8/0)
 
a.Procesory
b.Paměti
c.Vstupní a výstupní zařízení

4.Úvod do počítačových sítí (dotace 6/4)
 
a.Funkční principy počítačových sítí
b.Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.Úvod do zpracování textu (dotace 4/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen bezpečné práce v počítačové síti.
-Student je schopen efektivně pracovat v operačních systémech Windows a Linux (operace se soubory a s procesy, základní nastavení systému).
-Student rozumí problematice operačních systémů, zná základní jejich vlastnosti a možnosti.
-Student umí definovat pojmy: počítač, algoritmus, počítačový program, proces, operační systém, soubor, adresář/složka.
-Student umí popsat princip uložení základních typů dat (číslo, text, zvuk, obraz) v paměti počítače.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku32 h48 h
     příprava na průběžný test10 h20 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je vyžadováno splnění testu z ovládání textového procesoru Microsoft Word ve výukovém období semestru a dále závěrečného dovednostně-znalostního testu ve zkouškovém období. Test z Wordu obsahuje 2–3 povinné úkoly a cca 10 bodovaných úkolů. Je třeba splnit povinné úkoly a získat alespoň polovinu bodů. Závěrečný test obsahuje přibližně 20 otázek a úkolů a k jeho splnění je třeba získat alespoň 50 % bodů. Nesprávné odpovědi na uzavřené otázky jsou penalizovány zápornými body (tzv. korekce hádání). Předmět je možné studovat i během zahraničního výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJEDLIČKA, P.Informatika. E-learningový kurz [online]. Brno: Mendelova univerzita v Brně
DŽITNIAK, J.Microsoft Office 2016: podrobná uživatelská příručkaBrnoComputer Press2017978-80-251-4891-4
DHERODEK, M. Microsoft Windows 10: podrobná uživatelská příručka. 304 s. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4595-1.
DÚstav informačních technologií MENDELU: Návody a postupy použití informačních systémů a technologií na MENDELU [online]. Dostupné z: http://uit.mendelu.cz/24946-podpora

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: