Sylabus předmětu OKNJ - Obchodní jazyk - němčina (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OKNJ
Název v jazyce výuky: Wirtschaftsdeutsch
Název česky: Obchodní jazyk - němčina
Název anglicky: Language in Business - German
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: němčina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta na úrovni B2-C1 zaměřených na obchodní jazyk a korespondenci. Student si zdokonalí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu a seznámí se s různými typy obchodní korespondence, jejich obsahovou i formální stránkou.
 
Obsah předmětu:
1.Komunikace (dotace 0/2)
 
a.formální dopis a jeho náležitosti
b.e-mail a jeho náležitosti

2.Zaměstnání, nezaměstnanost (dotace 0/2)
 
a.životopis
b.motivační dopis

3.Formy podnikání (dotace 0/2)
 
a.představení a prezentace firmy

4.Management (dotace 0/2)
 
a.ukončení pracovního poměru, výpověď

5.Výroba, produkt (dotace 0/2)
 
a.nabídka
b.poptávka

6.Marketing (dotace 0/2)
 
a.prezentace výrobku / služby
b.objednávka

7.Bankovnictví a finance (dotace 0/2)
 
a.faktura
b.upomínka nezaplacené faktury

8.Obchod (dotace 0/2)
 
a.sjednání schůzky
b.plánování služební cesty

9.Cestovní ruch (dotace 0/2)
 
a.rezervace
b.zajištění pronájmu (vozu, konferenční místnosti apod.)

10.Politické systémy a státní zřízení (dotace 0/2)
11.Mezinárodní organizace a instituce (dotace 0/2)
 
a.žádost o informace a podklady

12.Ekonomie a ekologie (dotace 0/2)
 
a.stížnost

13.Opakování lekcí 1-12 (dotace 0/2)
 
a.souhrnné opakování klíčových gramatických struktur, slovní zásoby a náležitostí formální korespondence

14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.souhrnný test testující znalost učiva z lekcí 1-12

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Interpersonální dovednosti
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je seznámen s různými typy obchodní korespondence a zná jejich obsahovou a formální stránku.
-Student je schopen aktivně používat osvojenou gramatiku a slovní zásobu z oblasti obchodu, a to jak v písemném tak v ústním projevu.
-Student je schopen rozlišit formální a neformální styl korespondence a volit adekvátní jazykové prostředky pro tyto styly.
-Student je schopen vytvořit strukturovaný formální dopis a aplikovat v něm slovní zásobu charakteristickou pro formální styl.
-Student si rozšířil a prohloubil znalost náročnějších gramatických struktur a slovní zásoby z oblasti obchodu.
-Student umí popsat formální a neformální styl korespondence a zná jazykové prostředky charakteristické pro tyto styly.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška0 h6 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h18 h
     příprava na průběžný test16 h22 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Docházka ve cvičeních je povinná. Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy a zkouškou (písemná a ústní část). V každém ze dvou průběžných testů o 25 otázkách (doba vypracování je 20 minut) může student získat maximálně +5 bodů, minimálně -5 bodů, které se započítávají do výsledku závěrečné písemné zkoušky. Písemná zkouška o 50 otázkách je psána elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní část zkoušky tvoří diskuze a popis obrázků na zadané téma, délka trvání je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut.
Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemné a ústní části. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZWERGEN, J. -- WÖRNER, A.Obchodní korespondence a komunikace: němčinaPrahaKlett200580-86906-24-8
DWÖRNER, A. -- WERGEN, J.Bürokommunikation Deutsch StuttgartKlett2010978-3-12-561733-9
DHERING, A. -- MATUSSEK, M.Geschäftskommunikation - Besser schreibenIsmaningHueber Verlag2007978-3-19-101587-9
DPÖSCHL, S.Briefe schreiben StuttgartKlett2010978-3-12-561087-3
DKREIF, U. -- KUNKEL-RAZUM, K.Wörterbuch Deutsch als FremdspracheIsmaningMax Hueber Verlag2007978-3-19-001735-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: