Sylabus predmetu OKNJ - Obchodní jazyk - němčina (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OKNJ
Název předmětu česky: Obchodní jazyk - němčina
Název předmětu anglicky: Language in Business - German
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta na úrovni B2-C1 zaměřených na obchodní jazyk a korespondenci. Student si zdokonalí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu a seznámí se s různými typy obchodní korespondence, jejich obsahovou i formální stránkou.
 
Obsah předmětu:
1.
Komunikace (dotace 0/2)
 
a.formální dopis a jeho náležitosti
b.
e-mail a jeho náležitosti

2.
Zaměstnání, nezaměstnanost (dotace 0/2)
 
a.
životopis
b.
motivační dopis

3.
Formy podnikání (dotace 0/2)
 
a.představení a prezentace firmy

4.Management (dotace 0/2)
 
a.ukončení pracovního poměru, výpověď

5.Výroba, produkt (dotace 0/2)
 
a.nabídka
b.
poptávka

6.Marketing (dotace 0/2)
 
a.prezentace výrobku / služby
b.
objednávka

7.Bankovnictví a finance (dotace 0/2)
 
a.
faktura
b.
upomínka nezaplacené faktury

8.
Obchod (dotace 0/2)
 
a.sjednání schůzky
b.
plánování služební cesty

9.
Cestovní ruch (dotace 0/2)
 
a.
rezervace
b.zajištění pronájmu (vozu, konferenční místnosti apod.)

10.
Politické systémy a státní zřízení (dotace 0/2)
11.
Mezinárodní organizace a instituce (dotace 0/2)
 
a.žádost o informace a podklady

12.
Ekonomie a ekologie (dotace 0/2)
 
a.
stížnost

13.
Opakování lekcí 1-12 (dotace 0/2)
 
a.
souhrnné opakování klíčových gramatických struktur, slovní zásoby a náležitostí formální korespondence

14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
souhrnný test testující znalost učiva z lekcí 1-12

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace0 h
10 h
příprava na zkoušku
12 h
18 h
příprava na průběžný test
16 h
22 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Docházka ve cvičeních je povinná. Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy a zkouškou (písemná a ústní část). V každém ze dvou průběžných testů o 25 otázkách (doba vypracování je 20 minut) může student získat maximálně +5 bodů, minimálně -5 bodů, které se započítávají do výsledku závěrečné písemné zkoušky. Písemná zkouška o 50 otázkách je psána elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní část zkoušky tvoří diskuze a popis obrázků na zadané téma, délka trvání je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut.
Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemné a ústní části. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WERGEN, J. -- WÖRNER, A. Obchodní korespondence a komunikace: němčina. 1. vyd. Praha: Klett, 2005. 239 s. ISBN 80-86906-24-8.

Doporučená:
WÖRNER, A. -- WERGEN, J. Bürokommunikation Deutsch . Stuttgart: Klett, 2010. 207 s. ISBN 978-3-12-561733-9.
HERING, A. -- MATUSSEK, M. Geschäftskommunikation - Besser schreiben. Ismaning: Hueber Verlag, 2007. 156 s. ISBN 978-3-19-101587-9.
PÖSCHL, S. Briefe schreiben . Stuttgart: Klett, 2010. 496 s. ISBN 978-3-12-561087-3.
KREIF, U. -- KUNKEL-RAZUM, K. Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2007. 770 s. ISBN 978-3-19-001735-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: