Sylabus predmetu OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OKAJ
Název v jazyce výuky: Language in Business - English
Název česky: Obchodní jazyk - angličtina
Název anglicky: Language in Business - English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Marie Lahodová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích profesního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.Obchod či zábava? (dotace 0/2)
 
a.Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk)
b.Opakování typů přítomných časů

2.Budování kontaktů (dotace 0/2)
 
a.Budování kontaktů (networking)
b.Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv)

3.Výměna informací (dotace 0/2)
 
a.Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.Kondicionály.

4.Vedení porady (dotace 0/4)
 
a.Příprava a vedení porady.
b.Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.Rozhodování (dotace 0/2)
 
a.Rozhodování. Krizový management.
b.Určité a neurčité členy.

6.Prezentace-jak zapůsobit (dotace 0/2)
 
a.efektivní zahájení a zakončení prezentace. Rétorické techniky.
b.Předpřítomný prostý čas vs. Předpřítomný průběhový čas.

7.Prezentace-vizuální materiály, hlasový projev (dotace 0/2)
 
a.Prezentace- vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.Modální slovesa.

8.Prezentace-prosazení vlastních nápadů (dotace 0/2)
 
a.Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.Frázová slovesa. Pasivum.

9.Emailová komunikace (dotace 0/2)
 
a.Emailová komunikace.
b.Vyjádření budoucnosti.

10.Potíže při telefonování (dotace 0/2)
 
a.Telefonování. Stížnosti klientů.
b.Zdvořilé prosby a otázky.

11.Obchodní cesty (dotace 0/2)
 
a.Obchodní cesty.
b.Časy určené pro vypravování.

12.Vyjednávání (dotace 0/2)
 
a.Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

13.Opakování (dotace 0/0)
 
a.Opakování probraných lekcí.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Interpersonální dovednosti
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je seznámen s různými typy obchodní korespondence a zná jejich obsahovou a formální stránku.
-Student je schopen aktivně používat osvojenou gramatiku a slovní zásobu z oblasti obchodu, a to jak v písemném tak v ústním projevu.
-Student je schopen rozlišit formální a neformální styl korespondence a volit adekvátní jazykové prostředky pro tyto styly.
-Student je schopen vytvořit strukturovaný formální dopis a aplikovat v něm slovní zásobu charakteristickou pro formální styl.
-Student si rozšířil a prohloubil znalost náročnějších gramatických struktur a slovní zásoby z oblasti obchodu.
-Student umí popsat formální a neformální styl korespondence a zná jazykové prostředky charakteristické pro tyto styly.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška0 h6 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h18 h
     příprava na průběžný test16 h22 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. Ústní zkoušku tvoří diskuze na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemných testů a ústní části.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZALLISON, J. -- POWELL, M.In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book PackLondonMacmillan2014978-0-230-45535-1
ZMURPHY, R.English Grammar in Use Fourth EditionCambridgeCUP2012978-0-521-18939-2
DSCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K.Skills for Business StudiesOxfordOxford University Press20120-194-73952-X
DTURNER, R. -- DUCKWORTH, M.Business ResultOxfordOxford University Press20120-194-73951-1
DEMMERSON, P.Business Vocabulary BuilderOxfordMACMILLAN20093-190-32722-X
DEMMERSON, P.Email EnglishOxfordMACMILLAN20043-190-02884-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: