Sylabus předmětu PDA - Přímé daně (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PDA
Název předmětu česky:
Přímé daně
Název předmětu anglicky:
Direct Taxes
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Finanční účetnictví I
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základními principy zdanění příjmů fyzických a právnických osob, zvládnout jednotlivé daňové instrumenty včetně pojmové, věcné a výpočtové stránky stanovení daně z příjmů fyzických a právnických osob a implementace zdaňovaných příjmů do přiznání k dani.
 
Obsah předmětu:
1.
Společné principy zdaňování fyzických a právnických osob (dotace 4/0)
 
a.
Principy zdanění příjmů v moderní ekonomii
b.
Daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti
c.Daňové povinnosti poplatníků vyplývající ze správy daní včetně termínů pro podání daňových tvrzení, placení daní a vyměření daní

2.
Princip zdaňování příjmů fyzických osob (dotace 12/0)
 
a.
Obecná metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzické osoby; záznamy, ze kterých se vychází pro stanovení základu daně, daňová evidence versus účetnictví
b.
Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
c.Zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
d.
Zdanění příjmů z kapitálového majetku, z pronájmů a zdanění ostatních příjmů
e.
Problematika přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak
f.
Problematika přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje a naopak
g.
Ukončení či přerušení podnikání fyzické osoby
h.Nezdanitelné části a odčitatelné položky od základu daně, slevy na dani

3.Princip zdaňování příjmů právnických osob (dotace 12/0)
 
a.
Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti právnické osoby
b.
Principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
c.Principy posuzování daňové účinnosti jednotlivých výdajů (nákladů) se zaměřením na obecné principy posuzování účinnosti jednotlivých výdajů (nákladů) včetně vazby na daňovou evidenci a účetnictví
d.Plnění poskytovaná zaměstnancům nejen z pohledu zaměstnavatele, ale i zaměstnance
e.
Pravidla nízké kapitalizace a náklady mateřské společnosti spojené s držbou v dceřinné společnosti
f.
Odčitatelné položky od základu daně a slevy na dani a další daňové úlevy
g.
Základní principy a odlišnosti u zdaňování neziskových organizací, provozovatelů loterií a podobných her, provozovatelů solárních elektráren, v.o.s., k.s., společností v likvidaci a v insolvenčním řízení
h.
Likvidace právnické osoby a ukončení účasti společníka ve společnosti - základní daňové důsledky

4.
Hmotný a nehmotný majetek - daňové aspekty odpisování a leasingu (dotace 14/0)
 
a.
Technické zhodnocení a opravy majetku, daňové aspekty rezerv na opravy hmotného majetku
b.
Způsoby daňového odpisování majetku a odlišnosti oproti účetnictví
c.
Vyřazení majetku a jeho daňové důsledky
d.
Daňové aspekty leasingu
e.Daňové aspekty některých operací s podnikem

5.Daňový režim jednotlivých výnosů plynoucích z cenných papírů a podílů (dotace 4/0)
 
a.Výnosy z držby cenných papírů a podílů u fyzických a právnických osob
b.
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů u fyzických a právnických osob

6.Daňový režim pohledávek a závazků (dotace 6/0)
 
a.
Daňový režim úrokových nákladů a případy dodaňování neuhrazených závazků
b.Daňový odpis pohledávek a tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám

7.Problematika zdravotního a sociálního pojištění (dotace 4/0)
 
a.
Zdravotní a sociální pojištění u závislé činnosti fyzických osob
b.
Zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
c.
Zdravotní a sociální pojištění z pohledu zaměstnavatele fyzické a právnické osoby

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
56 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku56 h68 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
56 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: elektronický test (30 otázek), čas na vypracování - 30 minut. Požadovaná úspěšnost je 75% správných odpovědí.
Zkouška: písemná, skládá se ze dvou komplexních příkladů vztahujících se k výpočtu daňové povinnosti fyzické a právnické osoby. Délka trvání testu je 70 minut. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 70 % z celkového bodového hodnocení, přičemž z každého příkladu je nutné dosáhnout minimálně 50 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
-, -. ÚZ č. 1239 Daně z příjmů, evidence tržeb 2018. Ostrava: Sagit, 2018. ISBN 978-80-7488-272-2.
PTÁČKOVÁ MÍSAŘOVÁ, P. -- OTAVOVÁ, M. Daň z příjmů srozumitelně. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2018. 168 s. ISBN 978-80-7418-295-2.

Doporučená:
VYCHOPEŇ, J. Daň z příjmů 2018. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 560 s. ISBN 978-80-7598-019-9.
PELC, V. -- PELECH, P. Daně z příjmů s komentářem 2018. Olomouc: ANAG, 2018. 830 s. ISBN 978-80-7554-144-4.
ČERVINKA, T. Zdravotní pojištění. Olomouc: ANAG, 2018. 167 s. ISBN 978-80-7554-130-7.
ŽENÍŠKOVÁ, M. Pojištění na sociální zabezpečení. Olomouc: ANAG, 2018. 160 s. ISBN 978-80-7554-127-7.
ŽENÍŠKOVÁ, M. -- PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018. Olomouc: ANAG, 2018. 312 s. ISBN 978-80-7554-108-6.
DVOŘÁKOVÁ, V. Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018. Olomouc: ANAG, 2018. 184 s. ISBN 978-80-7554-125-3.
SEDLÁČEK, J. -- DUŠEK, J. Daňová evidence podnikatelů 2018. Praha: GRADA Publishing s.r.o., 2018. 144 s. ISBN 978-80-271-0800-8.
PELECH, P. -- RINDOVÁ, I. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018. Olomouc: ANAG, 2018. 392 s. ISBN 978-80-7554-114-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 2. 2019.

Typ výstupu: