Sylabus predmetu BPZ - Bakalářská práce (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BPZ
Název v jazyce výuky: Bakalářská práce
Název česky: Bakalářská práce
Název anglicky: Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (garant)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Zach, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v odpovídajícím rozsahu. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru. Odevzdání bakalářské práce.
 
Obsah předmětu:
1.Bakalářská práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost navrhovat řešení v oblasti
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost řešit problémy

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace60 h60 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení100 h100 h
     příprava prezentace8 h8 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet; prezentace a úspěšná obhajoba tezí bakalářské práce podle požadavků a pokynů vedoucího bakalářské práce. Úkol bude podléhat kolokviální obhajobě.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P.Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce
ZECO, U.Jak napsat diplomovou práciV OlomouciVotobia199780-7198-173-7
ZPOKORNÝ, J.Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práceBrnoCerm199480-85867-59-1
ZČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resourcesPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2011
ZSTAŇKOVÁ, P.Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových pracíZlínUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně2009978-80-7318-896-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 1. 2. 2019.

Typ výstupu: