Course syllabus BPZ - Bakalářská práce (ICV - LS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu:
BPZ
Název předmětu česky: Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (garant)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Zach, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v odpovídajícím rozsahu. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru. Odevzdání bakalářské práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Bakalářská práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
konzultace60 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
100 h100 h
příprava prezentace
8 h8 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet; prezentace a úspěšná obhajoba tezí bakalářské práce podle požadavků a pokynů vedoucího bakalářské práce. Úkol bude podléhat kolokviální obhajobě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce.  [online]. 2011. URL: http://www.icv.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=35869;download=73996.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1.
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 1. 2. 2019.

Type of output: