Sylabus predmetu SPSY - Sociální psychologie (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SPSY
Název předmětu česky: Sociální psychologie
Název předmětu anglicky:
Sociální psychologie
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je nabídnout studentům podstatné informace o sociálních atributech výukového procesu v období středoškolského vzdělávání. Obsah je soustředěn na významné aspekty vlivu sociálního prostředí, jež se promítají do kvalit psychiky žáků středních škol.
 
Obsah předmětu:
1.Socializace osobnosti (dotace 0/0)
2.
Rysy nesocializované a socializované psychiky (dotace 0/0)
3.
Vývoj a struktura sebeuvědomění (dotace 0/0)
4.Sociální interakce a percepce (dotace 0/0)
5.
Jedinec a sociální skupina (dotace 0/0)
6.
Komunikace (dotace 0/0)
7.
Náročné životní situace a jejich vliv na jedince (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
15 h
příprava na zkoušku69 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. K přistoupení ke zkoušce musí studenti splnit alespoň 70% účast na seminářích a zpracovat předepsanou seminární práci. K úspěšnému složení zkoušky musí student prokázat minimálně 60 % požadovaných znalostí a dovedností. Okruhy ke zkoušce jsou veřejné a respektují obsah sylabu předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: UK, 1993, 385 s.
Linhartová, D. Psychologie pro učitele. Sociální psychologie. 1.vyd. Brno: MZLU, 2000, s. 176-243.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 - CV, ZS 2018/2019 - CV, ZS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, ZS 2016/2017 - CV, ZS 2015/2016 - CV (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: