Sylabus predmetu VA1A - Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VA1A
Název v jazyce výuky: Computer Technology and Algorithms I
Název česky: Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ
Název anglicky: Computer Technology and Algorithms I
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Výpočetní technika I a ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Student je seznámen se základními principy výpočetní techniky a uložení dat, se stavbou počítače, běžnými periferiemi a operačními systémy. Student se seznámí s problematikou práce v počítačové síti a s tím související bezpečností. Dále se zásadami typografie a tvorby profesionálních textových dokumentů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
 
a.Základní pojmy a principy
b.Historie a základní struktura počítačů
c.Typy dat, možnosti zpracování

2.Základy operačních systémů (dotace 2/8)
 
a.Práce v systému Windows
b.Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X
c.Operační systémy pro mobilní zařízení a moderní trendy (iOS, Android, Chrome OS, aj.)

3.Úvod do technických prostředků (dotace 2/2)
 
a.Procesory
b.Paměti
c.Vstupní a výstupní zařízení

4.Úvod do počítačových sítí a bezpečnost (dotace 4/2)
 
a.Funkční principy počítačových sítí
b.Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.Úvod do běžných kancelářských aplikací (dotace 2/12)
 
a.Základní typografická pravidla
b.Zpracování textů v textovém procesoru (struktura dokumentu, multimédia, aj.)
c.Tvorba prezentace

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen bezpečné práce v počítačové síti
-Student je schopen efektivně pracovat v operačních systémech Windows a Linux (operace se soubory a s procesy, základní nastavení systému)
-Student je schopný vytvořit textový dokument profesionální úrovně
-Student rozumí problematice operačních systémů, zná základní jejich vlastnosti a možnosti
-Student umí definovat pojmy: počítač, algoritmus, počítačový program, proces, operační systém, soubor, adresář/složka
-Student umí popsat princip uložení základních typů dat (číslo, text, zvuk, obraz) v paměti počítače

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test10 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání malého zápočtu musí student odevzdat v daném termínu tři domácí úkoly a samostatně v rámci cvičení zpracovat projekt ze sazby textu (projekt je splněný, pokud student získá alespoň 50 % bodů, student má dvě možnosti opravy). Alernativou je předložit na začátku semestru certifikát ECDL Start (nebo vyšší).
Závěrečný zápočet má dvě části. Skládá se z e-learningového testu z teoretických znalostí (hardware, sítě, operační systémy, minimálně 50 %) a praktického test ze základního použití OS Windows (minimálně 50 %).
Vzhledem k projektu zpracovávanému ve cvičení nemůže být předmět v prezenční formě studován během pobytu v zahraničí (s výše uvedenou výjimkou držitelů ECDL certifikát).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKol.Discovering computers: essentials enhanced : technology in a world of computers, mobile devices, and the internetBostonCengage learning978-1-285-84553-1
ZMICROSOFT, C.MS Word Training
ZMICROSOFT, C.MS PowerPoint Training
ZCODE, O.Khan Academy: How Computers Work
DJEDLIČKA, P. -- KUNDEROVÁ, L. -- HÁLA, T. -- MACHALOVÁ, J.Introduction to Computer ScienceBrnoKonvoj200480-7302-089-0
DBERTSEKAS, D. -- MODIANO, E.Data Communication Networks Lecture Notes

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 9. 2019.

Typ výstupu: