Sylabus predmetu DSA - Daňová soustava v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DSA
Název předmětu česky:
Daňová soustava v AJ
Název předmětu anglicky:
Tax System
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek13.00-14.50Q33
Přednáška
Každý týden
48
Pátek
15.00-15.50
Q33
Cvičení
Každý týden
30
Pátek16.00-16.50
Q33
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s okruhem pojmů využívaných v souvislosti s daňovou
problematikou a s principy a mechanismy fungování jednotlivých daní
daňové soustavy ČR. Kromě otázek spojených se široce strukturovanou
činností plátců daně z přidané hodnoty a spotřebních daní je samostatná
pozornost věnována dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické,
darovací, z převodu nemovitostí a v neposlední řadě podrobnému výkladu daní z příjmů.
 
Obsah předmětu:
1.
přesun řádku tabulky ve směru šipky Daňová soustava ČR (dotace 2/0)
 
a.
Charakteristika daňové soustavy ČR
b.
Základní pojmový aparát

2.
Základní zásady uplatňování majetkových daní, režimy a techniky výběru daně (dotace 8/6)
 
a.
Zdaňování provozu silničních motorových vozidel silniční daní
b.Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, uplatňování výdajů procentem z příjmů, rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby
c.Zdaňování příjmů z kapitálového majetku
d.
Zdaňování příjmů z pronájmu a ostatních příjmů
e.
Nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani

3.
Základní zásady uplatňování majetkových daní, režimy a techniky výběru daně (dotace 4/2)
 
a.
Zdaňování provozu silničních motorových vozidel silniční daní
b.
Zdaňování pozemků a staveb daní z nemovitostí
c.Zdaňování převodu a přechodu vlastnických práv daní dědickou, daní darovací a daní z převodu nemovitostí

4.přesun řádku tabulky ve směru šipky Základní zásady zdaňování příjmů právnických osob a mechanismus výpočtu daně z příjmů právnických osob (dotace 6/4)
 
a.Metodika sestavení přiznání, transformace výsledku hospodaření na základ daně
b.
Základní zásady daňového odpisování, režimy daňového uplatňování rezerv a opravných položek k pohledávkám

5.
Základní zásady uplatňování daně z přidané hodnoty (dotace 6/2)
 
a.
Základní pojmy, daňové doklady a jejich náležitosti, nárok na odpočet daně, základ daně, sazby daně, vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet
b.
Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet a plnění osvobozená bez nároku na odpočet, krácení odpočtu
c.
Dodání zboží do EU, zasílání zboží, pořízení zboží z EU, dovoz a vývoz zboží
d.
Problematika poskytování služeb mezi subjekty z jiných zemí EU a třetích zemí
e.
Daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení

6.Základní zásady zdaňování selektivních výrobků spotřebními daněmi (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
příprava na průběžný test
28 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtová písemka:: 2 příklady z okruhů daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty.

Zkouška:
Zkouška je složena ze dvou částí - z písemného testu a z ústní zkoušky. Studenti musí dosáhnout alespoň 50 % z celkového množství bodů u písemné části. Pokud uspějí, mohou se zúčastnit povinné ústní zkoušky. Pokud student neuspěje, musí opakovat celou zkoušku (písemnou i ústní).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
POŠUSTOVÁ, Z. Czech taxation in 2011. Praha: Trade Links, 2011. 399 s.
POŠUSTOVÁ, Z. Czech taxation in 2011. Praha: Trade Links, 2011. 526 s.
JAMES, S R. -- NOBES, C. The economics of taxation: principles, policy and practice. 12. vyd. Birmingham: Fiscal Publications, 2012. 328 s. ISBN 978-1-906201-19-7.

Doporučená:
ACCACE. Tax Guideline for the Czech Republic. 2019. [Online]. Available from: https://accace.com/tax-guideline-for-the-czech-republic/
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2013/2014, ZS 2012/2013 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 19. 9. 2019.

Typ výstupu: