Sylabus predmetu DSA - Daňová soustava v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DSA
Název v jazyce výuky: Tax System
Název česky: Daňová soustava v AJ
Název anglicky: Tax System
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s okruhem pojmů využívaných v souvislosti s daňovou
problematikou a s principy a mechanismy fungování jednotlivých daní
daňové soustavy ČR. Kromě otázek spojených se široce strukturovanou
činností plátců daně z přidané hodnoty a spotřebních daní je samostatná
pozornost věnována dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické,
darovací, z převodu nemovitostí a v neposlední řadě podrobnému výkladu daní z příjmů.
 
Obsah předmětu:
1.přesun řádku tabulky ve směru šipky Daňová soustava ČR (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika daňové soustavy ČR
b.Základní pojmový aparát

2.Základní zásady uplatňování majetkových daní, režimy a techniky výběru daně (dotace 8/6)
 
a.Zdaňování provozu silničních motorových vozidel silniční daní
b.Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, uplatňování výdajů procentem z příjmů, rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby
c.Zdaňování příjmů z kapitálového majetku
d.Zdaňování příjmů z pronájmu a ostatních příjmů
e.Nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani

3.Základní zásady uplatňování majetkových daní, režimy a techniky výběru daně (dotace 4/2)
 
a.Zdaňování provozu silničních motorových vozidel silniční daní
b.Zdaňování pozemků a staveb daní z nemovitostí
c.Zdaňování převodu a přechodu vlastnických práv daní dědickou, daní darovací a daní z převodu nemovitostí

4.přesun řádku tabulky ve směru šipky Základní zásady zdaňování příjmů právnických osob a mechanismus výpočtu daně z příjmů právnických osob (dotace 6/4)
 
a.Metodika sestavení přiznání, transformace výsledku hospodaření na základ daně
b.Základní zásady daňového odpisování, režimy daňového uplatňování rezerv a opravných položek k pohledávkám

5.Základní zásady uplatňování daně z přidané hodnoty (dotace 6/2)
 
a.Základní pojmy, daňové doklady a jejich náležitosti, nárok na odpočet daně, základ daně, sazby daně, vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet
b.Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet a plnění osvobozená bez nároku na odpočet, krácení odpočtu
c.Dodání zboží do EU, zasílání zboží, pořízení zboží z EU, dovoz a vývoz zboží
d.Problematika poskytování služeb mezi subjekty z jiných zemí EU a třetích zemí
e.Daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení

6.Základní zásady zdaňování selektivních výrobků spotřebními daněmi (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen definovat základní daňové pojmy
-Student je schopen posoudit daňové dopady hospodářských transakcí
-Student je schopen správně sestavit daňové přiznání u přímých i nepřímých daní
-Student umí vypočítat daňovou povinnost u jednotlivých daní
-Student umí vysvětlit metodiku výpočtu jednotlivých daní

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h
     příprava na průběžný test28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtová písemka:: 2 příklady z okruhů daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty.

Zkouška:
Zkouška je složena ze dvou částí - z písemného testu a z ústní zkoušky. Studenti musí dosáhnout alespoň 50 % z celkového množství bodů u písemné části. Pokud uspějí, mohou se zúčastnit povinné ústní zkoušky. Pokud student neuspěje, musí opakovat celou zkoušku (písemnou i ústní).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPOŠUSTOVÁ, Z.Czech taxation in 2011.PrahaTrade Links2011
ZPOŠUSTOVÁ, Z.Czech taxation in 2011.PrahaTrade Links2011
ZJAMES, S R. -- NOBES, C.The economics of taxation: principles, policy and practiceBirminghamFiscal Publications2012978-1-906201-19-7
DACCACE. Tax Guideline for the Czech Republic. 2019. [Online]. Available from: https://accace.com/tax-guideline-for-the-czech-republic/
DCouncil Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 19. 9. 2019.

Typ výstupu: