Sylabus predmetu BO1 - Botanika I (ZF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BO1
Název předmětu česky:
Botanika I
Název předmětu anglicky:
Botany I
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav biologie rostlin (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenta se stavbou rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Student získá znalosti o struktuře buňky a pletiv, anatomické stavbě orgánů a jejich vzájemných interakcích v rámci celistvého rostlinného organismu, včetně pohlavního a nepohlavního rozmnožování. V praktických cvičeních nabude student tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, dokumentace mikroskopických pozorování formou protokolu a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia. (dotace 1/2)
 
a.
Organizace studia.
b.
Základní termíny anatomie a morfologie rostlin

2.Buňka (dotace 5/4)
 
a.
Prokaryotická a eukaryotická buňka.
b.
Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub.
c.Základní součásti buňky (látkové složení, struktura, funkce)
d.Biologická membrána.
e.Organely (jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, plastidy, vakuola, sferozomy, mikrotělíska).
f.
Cytoskelet.
g.
Cytoplazma.
h.Buněčné inkluze. Škrobová a aleuronová zrna.
i.Dělení buňky: Chenické složení a stavba chromozomu. Karyokineze - mitoza, meioza, amitoza. Cytokineze. Buněčný cyklus.
j.Stěna buněčná chemické složení, struktura.
k.Ztenčeniny buněčné stěny.
l.
Interceluláry.

3.
Pletiva (dotace 6/6)
 
a.
Třídění podle původu, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, funkce.
b.
Pletiva meristematická - třídění podle původu (primární, sekundární. smíšená) a lokalizace. Zonálnost apikálního meristému.
c.
Pletiva nasávací.
d.
Pletiva krycí primárníí.
e.Pletiva krycí sekundární.
f.Pletiva provětrávací primární.
g.
Pletiva provětrávací sekundární.
h.
Pletiva vodivá - xylém floém - elementy.
i.
Pletiva vodivá primární, vodivé svazky - typy.
j.
Pletiva vodivá sekundární.
k.
Pletiva vyměšovací.
l.
Pletiva asimilační.
m.
Pletiva zásobní.
n.
Pletiva mechanická.

4.
Kořen (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.
Sekundární stavba.
c.
Větvení.
d.
Morfologie.
e.
Kořenová soustava.
f.
Metamorfozy.

5.
Stonek (dotace 2/2)
 
a.
Primární stavba.
b.
Sekundární stavba.
c.Větvení.
d.Morfologie.
e.
Metamorfozy.

6.
List. (dotace 1/1)
 
a.
Vnitřní stavba.
b.
Žilnatina.
c.
Morfologie.
d.
Metamorfozy.
e.
Modifikace.

7.
Pupen. (dotace 1/1)
 
a.
Stavba
b.Třídění podle obsahu, lokalizace, obalu. Vernace. Estivace.
c.Vernace. Estivace.

8.
Květ (dotace 2/2)
 
a.Morfologie.
b.
Květní obaly.
c.
Andraeceum, stavba tyčinky, vznik pylu.
d.
Gynaeceum, stavba pestíku.
e.
Vajíčko.
f.Zárodečný vak- Polygonum - vznik a struktura.
g.
Rostliny jednodomé a dvoudomé.

9.
Květenství (dotace 1/1)
 
a.
Květenství hroznovitá
b.
Květenství vrcholičnatá
c.
Květenství jednoduchá a složená.

10.
Opylení. Oplození. Embryogeneze. (dotace 1/1)
 
a.
Způsoby opylení - přenos pylu.
b.
Autogamie. Alogamie.
c.
Dvojité oplození - průběh.
d.
Základní vývojová stádia zárodku.

11.
Semeno. Plod. (dotace 1/2)
 
a.Vývoj semena.
b.Vnitřní stavba semena.
c.
Morfologie semena.
d.
Vývoj plodu.
e.Třídění plodů - plody pravé, nepravé, suché, dužnaté.
f.Šíření semen a plodů.

12.
Rodozměna. Apomixie. Délka života rostlin. (dotace 1/0)
 
a.
Gametofyt a sporofyt - charakteristika.
b.
Průběh rodozměny.
c.
Apomixie - charakteristika a typy.
d.
Vývinové fáze sporofytu nahosemenných a krytosemenných - embryonální, juvenilní, adultní.
e.
Délka života rostlin (annuely, bieny, pereny).
f.Odumírání rostlin.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
konzultace4 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
příprava na průběžný test
20 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se max. 2 omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat a získání nejméně 10 bodů (z maximálního počtu 15 bodů) z každého ze tří průběžných písemných testů.

Zkouška se skládá z krátkého písemného testu (10 otázek). 13 bodů z maximálního počtu 20 bodů opravňuje přistoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se skládá ze tří náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 50% znalost každé z daných otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROCHÁZKA, S. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 242 s. ISBN 80-7157-313-2.
SLABÝ, K. -- KREJČÍ, P. Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 93 s. ISBN 80-7157-873-8.
PAZOUREK, J. -- VOTRUBOVÁ, O. Atlas of plant anatomy. Prague: Peres, 1997. 447 s. Series in Natural History ;. ISBN 80-901691-2-0.
TROJAN, V. -- ĐORĎEVIČ, B. BOTANIKA I. -Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220.  [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/BOT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
NOVÁK, J. Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. 3. vyd. Praha: Powerprint, 2012. 336 s. ISBN 978-80-87415-53-5.
VOTRUBOVÁ, O. Anatomie rostlin. Praha: Karolinum, 2011. 192 s. ISBN 978-80-246-1867-8.
SLAVÍKOVÁ, Z. Morfologie rostlin. Praha: Karolinum, 2002. 218 s. ISBN 80-246-0327-6.
LUX, A. Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant Anatomy. Praha: Academia, 2017. 328 s. ISBN 978-80-200-2620-0.

Doporučená:
BECK, C. An introduction to plant structure and development - plant anatomy for the twenty-first century. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. 431 s.
RUDALL, P. Anatomy of flowering plants: an introduction to structure and development. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 145 s. ISBN 978-0-521-69245-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 22. 1. 2019.

Typ výstupu: