Sylabus předmětu RPOP - Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RPOP
Název předmětu česky:
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Název předmětu anglicky: The development of psychosocial skills teacher
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům možnost získat vlastní zkušenost se zážitkovým učením, jehož obsahové zaměření bude orientováno na rozvoj vybraných psychosociálních kvalit a dovedností učitele odborných předmětů střední školy. Vytvořit u studentů impulzy a předpoklady pro profesionální zvládání pedagogické praxe.
 
Obsah předmětu:
1.
Očekávání a obavy z výkonu profese učitele (dotace 0/1)
2.
Sebepoznávání a poznávání druhých (dotace 0/2)
3.Empatie a sociální inteligence (dotace 0/2)
4.
Rozhovor zaměřený na partnera a aktivní naslouchání (dotace 0/2)
5.
Asertivita v praxi učitele (dotace 0/2)
6.
Vyjednávání a týmová práce (dotace 0/2)
7.
Řešení konfliktních situací ze školního prostředí (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení
14 h
0 h
konzultace0 h
8 h
příprava na zkoušku
42 h
48 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukonžen zápočtem. Student získá kreditiy za účast ve výuce a za úspěšné absolvování (min. 60 %) písemného testu v rozsahu sylabu předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BÁRTLOVÁ, E. Výcvik sociálních dovedností. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, 2006. 106 s. ISBN 80-7044-749-4.
JAROŠOVÁ, E. Trénink Sociálních a manažerských dovedností: pracovní sešit. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80-7261-135-6.
KOLAŘÍK, P. Interakční psychologický výcvik. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 159 s. ISBN 978-80-247-2941-1.
KLUCKÁ, J. Kognitivní trénink v praxi. Praha: Grada, 2009. 150 s. ISBN 978-80-247-2608-3.
SCHARLAU, C. Trénink úspěšné komunikace: jak uspět v každém hovoru v práci i v osobním životě. Praha: Grada, 2010. 106 s. ISBN 978-80-247-3301-2.
TEPPERWEIN, K. Mentální trénink: praktická kniha jak se uvolňovat, čerpat nové síly a utvářet svůj život. Olomouc: Fontána, 2009. 212 s. ISBN 978-80-7336-515-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Marie Horáčková, Ph.D. dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: