Sylabus předmětu KDPA - Komunikační dovednosti (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KDPA
Název předmětu česky:
Komunikační dovednosti
Název předmětu anglicky:
Communication Skills
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozvíjení komunikačních dovedností, jenž jsou důležité pro práci učitelů středních škol. Ve výuce budou využity techniky psychosociálního učení, zážitkové metody, videotrénink.
 
Obsah předmětu:
1.Dovednost vedení rozhovoru (dotace 2/4)
2.
Dovednost aktivního naslouchání (dotace 2/4)
3.
Dovednost přesvědčivé archumentace (dotace 2/4)
4.Dovednost poskytování zpětné vazby (dotace 3/6)
5.
Dovednost empatické komunikace (dotace 2/4)
6.
Dovednost asertivní komunikace (dotace 3/6)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
14 h0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
12 h
příprava na zkoušku
15 h
52 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
0 h
zpracování seminární práce
15 h
20 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. K zápočtu je povinná aktivní účast, přednesení prezentace na dané téma a vypracování samostatné práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DE VITO , J. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2001. 420 s. ISBN 80-7169-988-8.
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7367-387-1.

Doporučená:
ERNEKER, J. Řízení a komunikační dovednosti. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005.
KŘIVOHLAVÝ, J. Tajemství úspěšného jednání. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 162 s. ISBN 80-85623-84-6.
NOVÁK, T. -- CAPPONI, V. Asertivně do života. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 174 s. Psychologie pro každého. ISBN 80-247-0989-9.
PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 146 s. Psyché. ISBN 80-247-0858-2.
PRAŠKO, J. -- PRAŠKOVÁ, H. Asertivitou proti stresu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 181 s. ISBN 80-7169-334-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: