Sylabus předmětu PRPA - Psychologie práce (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRPA
Název předmětu česky:
Psychologie práce
Název předmětu anglicky:
Psychology of work
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity), zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/14 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základní problematikou psychologie práce s akcentem na prostředí střední školy. Důraz bude kladen na problémy, které budou řešit jako učitelé v rolích manažerů.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení a význam psychologie práce (dotace 2/1)
2.Proměny světa práce (dotace 2/1)
 
a.
Rozmanitost pracovního prostředí

3.Výzkumy v psychologii práce a jejich výsledky aplikované v prostředí školy jako organizace (dotace 2/1)
4.
Rozdíly mezi jednotlivci - diagnostika (dotace 2/1)
5.
Základy výběru pracovníků (dotace 2/1)
6.
Metody hodnocení pracovníků (dotace 2/1)
 
a.
Hodnocení lidí na pracovišti

7.Postoje k práci (dotace 2/1)
8.
Pracovní chování (dotace 2/1)
9.
Pracovní motivace (dotace 2/1)
10.
Stres v práci a jeho eliminace (dotace 2/1)
11.
Vzdělávání a školení (dotace 2/1)
12.
Týmová a skupinová práce (dotace 2/1)
13.
Kariéra a její systematické budování (dotace 2/1)
14.
Organizační změny a kultura organizace (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
14 h
příprava na zkoušku22 h22 h
příprava na průběžné hodnocení10 h20 h
příprava na průběžný test
10 h0 h
zpracování projektů
0 h
28 h
zpracování seminární práce
28 h
28 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět se ukončuje ústní zkouškou z probrané teorie. Povinná docházka je 80 %. Student je povinen odevzdat v průběhu semestru seminární práci (popřípadě prezentaci) na zvolené téma.
Ústní zkouška je složena ze dvou otázek, požadovaný výkon je minimálně 75 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DLOUHÁ, D. Psychologie práce. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 60 s. ISBN 978-80-7375-191-3.
BEDRNOVÁ, E. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s. ISBN 80-7261-064-3.
WAGNEROVÁ , I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2361-7.

Doporučená:
ARNOLD, J. a kol. Psychologie práce: pro manažery a personalisty. 1. vyd. Brno: Computer Press, 629 s. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-1518-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Marie Horáčková, Ph.D. dne 26. 9. 2019.

Typ výstupu: