Sylabus předmětu VPPA - Vývojová psychologie (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VPPA
Název v jazyce výuky: Vývojová psychologie
Název česky: Vývojová psychologie
Název anglicky: Developmental Psychology
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Studenti by měli porozumět zákonitostem vývoje člověka, seznámit se s vybranými vývojovými teoriemi a osvojit si základní odbornou terminologii. Hlavní důraz je kladen na pochopení vývojového období dospívání a mladé dospělosti a schopnost aplikace získaných poznatků v pedagogické praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Ontogeneze lidské psychiky (dotace 1/1)
2.Zákonistosti a rysy psychické vývoje (dotace 1/1)
3.Vybrané teorie osobnostního vývoje (dotace 2/2)
4.Charakteristika stádií lidského vývoje (dotace 10/10)
 
a.Prenatální období
b.Novorozenecké a kojenecké období
c.Batolecí období
d.Období předškolního dítěte
e.Období dítěte mladšího a středního školního věku
f.Období dospívání
g.Období dospělosti

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Pedagogicko-psychologická: ovládá a uplatňuje základní psychologické znalosti o fungování psychiky ve výuce
-Pedagogicko-psychologická: respektuje vývojově psychologické zvláštnosti studentů
-Psychosociální: ovládá prostředky socializace studentů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h12 h
Samostudium
     příprava prezentace20 h28 h
     zpracování projektů28 h29 h
     zpracování seminární práce36 h43 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování a prezentace individuálního úkolu na téma Pozorování chování skupiny dospívajících. Kolokviální rozprava a obhajoba individuálního úkolu na téma Vliv psychických proměn dospívajících na kvalitu mezilidských vztahů v rozsahu 10 normostran. Úkol bude hodnocen z hlediska obsahové i formální stránky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKREJČÍŘOVÁ, D. -- LANGMEIER, J.Vývojová psychologiePrahaGrada Publishing, a. s.200680-247-1284-9
ZLINHARTOVÁ, D.Psychologie pro učiteleBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-222-4
DVÁGNEROVÁ, M.Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáříPrahaPortál200080-7178-308-0
DMACEK, P.AdolescencePrahaPortál200380-7178-747-7
DŘÍČAN, P.Cesta životemPrahaPortál2006

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: