Sylabus předmětu VPPA - Vývojová psychologie (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VPPA
Název předmětu česky: Vývojová psychologie
Název předmětu anglicky: Developmental Psychology
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D. (garant)
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti by měli porozumět zákonitostem vývoje člověka, seznámit se s vybranými vývojovými teoriemi a osvojit si základní odbornou terminologii. Hlavní důraz je kladen na pochopení vývojového období dospívání a mladé dospělosti a schopnost aplikace získaných poznatků v pedagogické praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Ontogeneze lidské psychiky (dotace 1/1)
2.Zákonistosti a rysy psychické vývoje (dotace 1/1)
3.
Vybrané teorie osobnostního vývoje (dotace 2/2)
4.
Charakteristika stádií lidského vývoje (dotace 10/10)
 
a.
Prenatální období
b.
Novorozenecké a kojenecké období
c.Batolecí období
d.Období předškolního dítěte
e.
Období dítěte mladšího a středního školního věku
f.
Období dospívání
g.
Období dospělosti

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
0 h
cvičení
14 h0 h
konzultace
0 h
12 h
příprava prezentace
20 h
28 h
zpracování projektů
28 h
29 h
zpracování seminární práce
36 h
43 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování a prezentace individuálního úkolu na téma Pozorování chování skupiny dospívajících. Kolokviální rozprava a obhajoba individuálního úkolu na téma Vliv psychických proměn dospívajících na kvalitu mezilidských vztahů v rozsahu 10 normostran. Úkol bude hodnocen z hlediska obsahové i formální stránky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KREJČÍŘOVÁ, D. -- LANGMEIER, J. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
LINHARTOVÁ, D. Psychologie pro učitele. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 257 s. ISBN 978-80-7375-222-4.

Doporučená:
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003. 144 s. ISBN 80-7178-747-7.
ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2006. 390 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Marie Horáčková, Ph.D. dne 26. 9. 2019.

Typ výstupu: