Sylabus předmětu OVJI - Obchodní vyjednávání (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OVJI
Název předmětu česky:
Obchodní vyjednávání
Název předmětu anglicky:
Business Negotiation
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je, aby jeho absolventi porozuměli podstatě vyjednání obecně i v profesi technického znalce a dokázali prakticky aplikovat zásady vyjednávání s klientem a řešení klíčových konfliktních situací v profesi technického znalce.
 
Obsah předmětu:
1.Osnova předmětu: (dotace 28/14)
 
a.
Charakteristiky osobnosti významné pro vyjednávání
Proces vyjednávání
Typy a styly vyjednávání
Pohyb v prostoru vyjednávání
Asertivita ve vyjednávání
Lidé v konfliktech
Charakteristika konfliktů
Zvládání konfliktů
Řízení konfliktů
Asertivní řešení konfliktů a problémů

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
6 h
cvičení
14 h
6 h
příprava na zkoušku
30 h
40 h
příprava na průběžné hodnocení15 h20 h
zpracování projektů
25 h
40 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování, prezentace a obhajoba individuálního úkolu v rozsahu 10 normostran na téma: Využití teoretických poznatků o vyjednávání při vyřešení konkrétních problémových situací praxe v rozsahu 10 normostran, s využitím minimálně 5 odborných zdrojů; písemný zkušební test.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FORSYTH, P. Vyjednávání. Praha: Portál, 2007. 112 s. ISBN 978-80-7367-217-1.
PAULÍK, K. Vyjednávání a řešení konfliktů: studijní opora pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. 55 s. ISBN 80-7368-128-5.
PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada, 2012. 134 s. ISBN 978-80-247-4485-8.
LOPUCHOVSKÁ, V. -- BUREŠ, I. Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikání. Praha: Management Press, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7261-172-0.
ŠTĚPANÍK, J. Umění jednat s lidmi 2: komunikace. Praha: Grada, 2005. 161 s. ISBN 80-247-0844-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: