Sylabus předmětu PVDI - Profesní vzdělávání (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PVDI
Název předmětu česky:
Profesní vzdělávání
Název předmětu anglicky:
Education in Professional Field
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit se základními pojmy v problematice vzdělávání dospělých a východisky rozvoje lidských zdrojů v mezinárodních a národních souvislostech; vymezit zvláštnosti procesu vzdělávání dospělých; uplatnit teoretické znalosti v projektování systémů vzdělávání.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení základních pojmů (dotace 1/1)
2.
Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v současnosti (dotace 1/1)
3.Rozvoj lidských zdrojů v EU a ČR (dotace 1/1)
4.
Cíle a prostředky vzdělávání dospělých (dotace 1/1)
5.
Zvláštnosti procesu vzdělávání dospělých (dotace 1/1)
6.Kolbův cyklus učení (dotace 1/1)
7.
Didaktické principy a formy (dotace 2/2)
8.
Didaktické metody vzdělávání dospělých (dotace 2/2)
9.
Materiální didaktické prostředky (dotace 1/1)
10.Formy vzdělávání dospělých (dotace 1/1)
11.
Projektování systémů vzdělávání (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
12 h
příprava na zkoušku
55 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
0 h
14 h
příprava prezentace
5 h
0 h
zpracování projektů0 h
36 h
zpracování seminární práce10 h0 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
Vypracování seminární práce studenta:
Vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího v rozsahu 10 s. se zaměřením na problematiku vzdělávání dospělých a její prezentace.
Znalosti a dovednosti studenta:
Student umí definovat základní pojmy, zná historické souvislosti celoživotního učení, orientuje se v mezinárodních a národních vzdělávacích dokumentech, umí objasnit zvláštnosti procesu vzdělávání dospělých a charakterizovat současné trendy v oblasti vzdělávání dospělých, má přehled o metodách výuky ve vzdělávání dospělých, orientuje se v organizačních formách vzdělávání dospělých a umí projektovat systémy vzdělávání.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých: průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 336 s. ISBN 978-80-247-4806-1.
MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus, 2005. 202 s. ISBN 80-7238-220-9.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 263 s. ISBN 978-80-7357-738-4.
PALÁN, Z. -- LANGER, T. Základy andragogiky. Praha: UJAK, 2008. 184 s. ISBN 978-80-86723-58-7.
MALACH, J. Efektivní metody vzdělávání dospělých. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. 72 s. ISBN 80-7042-946-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: