Sylabus predmetu DPEI - Diplomová práce TZEI (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DPEI
Název předmětu česky: Diplomová práce TZEI
Název předmětu anglicky:
Diploma Thesis
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (13 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Vlastimil Slaný (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Zach, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce diplomovou práci v odpovídajícím rozsahu. Diplomovou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou, při formulování a vědeckého přístupu k řešené problematice v rámci studovaného oboru. Odevzdání diplomové práce v řádném termínu v tištěné a elektronické podobě je podmínkou splnění předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování a odevzdání diplomové práce (dotace 0/0)
2.
Vyplnění příslušných částí v UIS (Název, abstrakt, klíčová slova v CZ a AJ) (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
konzultace
47 h
47 h
příprava na zkoušku
71 h
71 h
příprava prezentace
36 h
36 h
zpracování projektů210 h210 h
Celkem
364 h
364 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce. Diplomová práce musí obsahovat veškeré předepsané části a musí být odevzdána v předepsané formě a počtu výtisků.Obhajoba diplomové práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.

Doporučená:
HLAĎO, P. -- HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 20 s. ISBN 978-80-7375-936-0.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1.
GLOGAR, A. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Vyd. 3. nezměn. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, 106 s. ISBN 80-7318-168-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 4. 4. 2019.

Typ výstupu: