Sylabus predmetu LDST - Lesnické a dřevařské stroje (ICV - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LDST
Název předmětu česky:
Lesnické a dřevařské stroje
Název předmětu anglicky: Forest and Wood Machines
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnutí souboru vědomostí o teoretických základech konstrukce, konstrukčních principech, funkci, provozní spolehlivosti, technologickém začlenění a pracovní bezpečnosti technických prostředků užívaných v hlavních fázích lesní výroby a při primárním zpracování dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia předmětu, základní odborné pojmy, význam a specifika techniky používané v technologiích lesního hospodářství a základního zpracování dřeva; systematika lesnických strojů, hlavní skupiny strojů, specifika výrobních podmínek. (dotace 2/1)
2.
Technika pro přirozenou a umělou obnovu lesa, přípravu stanovišť, přípravu půdy, výsadbu sazenic, výsadbu a péči o vzrostlou zeleň v krajině, konstrukční principy, bezpečnost užití; technika pro výchovu a ochranu lesních kultur a porostů, technika práce, bezpečnost práce. (dotace 2/1)
3.
Stroje pro těžbu a soustřeďování dříví, stavba hlavních pojezdových a pracovních orgánů; spolehlivost a funkční přesnost hlavních funkčních skupin, technická diagnostika, údržba a opravy. (dotace 2/1)
4.
Motorové řetězové pily, jejich hlavní konstrukční části a rozdělení; technika práce s motorovou řetězovou pilou; bezpečnost práce při kácení, odvětvování a zkracování. (dotace 2/1)
5.
Technická diagnostika, údržba a opravy motorových pil. (dotace 2/1)
6.Stroje a zařízení pro vzdušnou, vodní a dálkovou pozemní dopravu dříví; bezpečnost práce. (dotace 2/1)
7.
Lanová dopravní zařízení pro soustřeďování dříví; principy hlavních druhů lanových systémů, lanových a lanovkových jeřábů; technika a bezpečnost práce. (dotace 2/1)
8.
Technologie (stroje a zařízení) pro energetické využití dendromasy; desintegrace dendromasy. (dotace 2/1)
9.
Negativní vlivy techniky na prostředí a metody jejich zmírnění; biologicky odbouratelná paliva a maziva; hutnění půdy, poškozování půdního krytu a kořenového systému dřevin. Systémy základního zpracování dříví. (dotace 2/1)
10.
Sklady dříví u dřevozpracujících závodů, druhy skladů, technologické vybavení, příjem, ochrana a manipulace kulatiny. (dotace 2/1)
11.Manipulačně třídící linky a vozíky na dřevoskladech, měření a třídění dříví. (dotace 2/1)
12.Pořez dříví, způsoby pořezu výřezů, jejich obecná charakteristika. Zásady pořezu výřezů. (dotace 2/1)
13.
Výtěž a krácení a omítání řeziva. (dotace 2/1)
14.
Systémy péče o lesnické a dřevařské stroje, sběr a vyhodnocování provozních dat. (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
práce v terénu
6 h
0 h
konzultace
0 h
14 h
příprava na zkoušku
30 h
50 h
příprava prezentace4 h10 h
zpracování protokolů
18 h
18 h
zpracování seminární práce
12 h20 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
• Vypracování 6 protokolů individuálně zadaných prací (rozsah do 5 normostran).
• Souhrnná seminární práce (rozsah minimálně 12 normostran).
Zakončení předmětu: prezentace a obhájení zadaných prací, přezkoušení znalostí písemným testem (min. 70 bodů z max. 100 bodů) a ústní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
JANÁK, K. -- KRÁL, P. Technologie I: pro studijní obor Nábytkářství. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 204 s. ISBN 80-7333-003-2.

Doporučená:
Kol. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR 2008: platnost od 1.1.2008. 2. vyd. Praha: Lesnická práce, 2007. 147 s. ISBN 978-80-87154-01-4.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2012. 1. vyd. Ministerstvo zemědělství 117 05 Praha 1: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 2013. 132 s. první vydání. ISBN 978-80-7434-112-0.
NERUDA, J. a kol. Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 165 s. ISBN 978-807375-842-4.
MESSINGEROVÁ, V. Lesné dopravníctvo. Zvolen: TU Zvolen, 2001. 90 s. ISBN 80-228-1025-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: