Sylabus předmětu PCE - Převodní ceny (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PCE
Název předmětu česky:
Převodní ceny
Název předmětu anglicky:
Transfer Pricing
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (garant)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí15.00-16.50Q28
není určen
Přednáška
Každý týden
30
Pondělí
17.00-17.50Q28není určenCvičeníKaždý týden30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat teoretické a praktické znalosti o problematice převodních cen nejen v kontextu tuzemské právní úpravy ale i mezinárodních předpisů. V průběhu studia předmětu si studenti osvojí stěžejní principy, metodické postupy a zkušenosti z oblasti tvorby převodních cen s ohledem na daňové a účetní souvislosti. V rámci cvičení budou aplikovány získané teoretické znalosti při stanovení převodních cen v rámci databáze Amadeu, jež je využívána i správcem daně.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvodní část -- seznámení s problematikou (dotace 2/0)
2.
Legislativní rámec převodních cen (dotace 2/0)
3.
Článek 9 Smluv o zamezení dvojího zdanění -- sdružené podniky, princip tržního odstupu (dotace 2/2)
4.
Směrnice OECD o převodních cenách (dotace 2/1)
5.
Srovnávací analýza -- rizikově funkční profil (dotace 2/2)
6.
Metody stanovení převodních cen -- tradiční metody (dotace 2/2)
7.
Metody stanovení převodních cen -- ziskové metody (dotace 2/2)
8.
Metody stanovení převodních cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví (dotace 2/1)
9.
Dokumentace k převodním cenám, závazné posouzení (dotace 2/2)
10.Judikatura z oblasti převodních cen (dotace 2/0)
11.
Řešení sporů v oblasti převodních cen -- Arbitrážní konvence (dotace 2/0)
12.
Řešení sporů v oblasti převodních cen -- Vzájemná dohoda (dotace 2/0)
13.Následná úprava zisku dle čl. 9/2 Smluv o zamezení dvojího zdanění (dotace 2/0)
14.Podnikové restrukturalizace z pohledu převodních cen (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
25 h
příprava prezentace8 h
zpracování projektů
15 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je písemnou a ústní formou. Písemná část zkoušky musí být splněna min. ve výši 60 %, aby bylo možné pokračovat v ústní zkoušce. Dílčí podmínkou pro absolvování předmětu je odevzdání seminární práce a její prezentace na cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 355 s. Daňová řada. ISBN 978-80-7478-035-6.
Oecd transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations. Paris: OECD, 2009. 243 s. ISBN 978-92-64-07527-6.
FUČÍK, I. a kol. Daňové aspekty podnikání v koncernu. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 236 s. ISBN 978-80-7357-323-2.

Doporučená:
Arm's length transaction structures: recognizing and restructuring controlled transactions in transfer pricing. 878 s. Doctoral series. ISBN 978-90-8722-088-4.
Transfer pricing and the arm's length principle in international tax law. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 880 s. Series on international taxation ;. ISBN 978-90-411-3270-3.
Transfer pricing and dispute resoluting: aligning strategy and execution. IBFD, 768 s. ISBN 978-90-8722-100-3.
Transfer pricing and business restructurings: streamlining all the way. Amsterdam: IBFD, 2009. 494 s. ISBN 978-90-8722-055-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2018.

Typ výstupu: