Sylabus předmětu PCE - Převodní ceny (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PCE
Název v jazyce výuky: Převodní ceny
Název česky: Převodní ceny
Název anglicky: Transfer Pricing
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (garant)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získat teoretické a praktické znalosti o problematice převodních cen nejen v kontextu tuzemské právní úpravy ale i mezinárodních předpisů. V průběhu studia předmětu si studenti osvojí stěžejní principy, metodické postupy a zkušenosti z oblasti tvorby převodních cen s ohledem na daňové a účetní souvislosti. V rámci cvičení budou aplikovány získané teoretické znalosti při stanovení převodních cen v rámci databáze Amadeu, jež je využívána i správcem daně.
 
Obsah předmětu:
1.Úvodní část -- seznámení s problematikou (dotace 2/0)
2.Legislativní rámec převodních cen (dotace 2/0)
3.Článek 9 Smluv o zamezení dvojího zdanění -- sdružené podniky, princip tržního odstupu (dotace 2/2)
4.Směrnice OECD o převodních cenách (dotace 2/1)
5.Srovnávací analýza -- rizikově funkční profil (dotace 2/2)
6.Metody stanovení převodních cen -- tradiční metody (dotace 2/2)
7.Metody stanovení převodních cen -- ziskové metody (dotace 2/2)
8.Metody stanovení převodních cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví (dotace 2/1)
9.Dokumentace k převodním cenám, závazné posouzení (dotace 2/2)
10.Judikatura z oblasti převodních cen (dotace 2/0)
11.Řešení sporů v oblasti převodních cen -- Arbitrážní konvence (dotace 2/0)
12.Řešení sporů v oblasti převodních cen -- Vzájemná dohoda (dotace 2/0)
13.Následná úprava zisku dle čl. 9/2 Smluv o zamezení dvojího zdanění (dotace 2/0)
14.Podnikové restrukturalizace z pohledu převodních cen (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v mezinárodní a tuzemské úpravě převodních cen
-Porozumění účetní a daňové problematiky převodních cen
-Schopnost aplikace stěžejních principů oceňování vnitropodnikových převodních cen s důrazem na daňovou oblast

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžné hodnocení25 h
     příprava prezentace8 h
     zpracování projektů15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je písemnou a ústní formou. Písemná část zkoušky musí být splněna min. ve výši 60 %, aby bylo možné pokračovat v ústní zkoušce. Dílčí podmínkou pro absolvování předmětu je odevzdání seminární práce a její prezentace na cvičení.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSOJKA, V.Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmůPrahaWolters Kluwer Česká republika2013978-80-7478-035-6
ZOecd transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations.ParisOECD2009978-92-64-07527-6
ZFUČÍK, I. a kol.Daňové aspekty podnikání v koncernuPrahaASPI2008978-80-7357-323-2
DArm's length transaction structures: recognizing and restructuring controlled transactions in transfer pricing978-90-8722-088-4
DTransfer pricing and the arm's length principle in international tax lawAlphen aan den Rijn, The NetherlandsKluwer Law International978-90-411-3270-3
DTransfer pricing and dispute resoluting: aligning strategy and executionIBFD978-90-8722-100-3
DTransfer pricing and business restructurings: streamlining all the wayAmsterdamIBFD2009978-90-8722-055-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2018.

Typ výstupu: