Sylabus předmětu MUS2 - Mezinárodní účetní standardy II (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MUS2
Název předmětu česky:
Mezinárodní účetní standardy II
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností v oblasti účetního výkaznictví podle Mezinárodních účetních standardů. Důraz je kladen zejména na aktualizaci a prohloubení již nabytých znalostí , neboť je prováděna aktualizace standardů IASB je minimálně po 3 letech, dále jsou vydávána pro dané oblasti IFRIC, které řeší nově vzniklé problémy. Mezinárodní standardy jsou určeny pro účetní jednotky podnikatelského sektoru včetně bank a pojišťoven. Studenti budou seznámeni s metodickými postupy sloužícími pro zachycení specifických operací v bankovnictví, pojišťovnictví, ale také se specifickými metodickými postupy určenými za zachycování aktiv a produkce biologického charakteru. Samostatnou oblast představují konsolidované účetní závěrky a postupy při jejich sestavování.
 
Obsah předmětu:
1.Nové úpravy standardů (změny, podstata změn, dopad do účetní závěrky) (dotace 1/2)
2.
Podnikové kombinace IFRS 3 (dotace 1/2)
3.
Metody konsolidace - obecné přístupy ke konsolidaci účetní závěrky, principy oceňování (dotace 1/2)
4.
Konsolidovaná účetní závěrka - IFRS 10, první konsolidace (dotace 1/2)
5.
Finanční nástroje, klasifikace, oceňování , IFRS 9 (dotace 1/2)
6.Finanční nástroje, následné ocenění, účtování (dotace 1/2)
7.
Dluhové finanční nástroje (dotace 1/2)
8.
Finanční nástroje - odúčtování, zveřejnění, deriváty, snížení hodnoty (dotace 2/4)
9.Daně z příjmů, odložená daň z příjmů, vznik, změny, účtování (dotace 1/2)
10.IAS 41 Zemědělství (dotace 0/0)
11.
IFRS 2 Pojistné smlouvy (dotace 2/4)
12.
Analýza účetní závěrky sestavené dle IFRS (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška14 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
56 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test
14 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška
Zkouška je písemná (50 minut)
dvě části: teoretická část (multiple choice)
řešení příkladů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. Konvergence IFRS a US GAAP v oblasti podnikových kombinací. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2008. sv. LVI, č. 6, s. 58--68. ISSN 1211-8516.
DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS aktualizované a rozšířené vydání. Brno: BizBooks, 2014. 344 s. ISBN 978-80-265-0149-7.
JÍLEK, J. -- SVOBODOVÁ, J. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada, 2013. 448 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4710-1.
MIRZA, A A. Wiley IFRS: practical implementation guide and workbook. 3. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley ;, 2011. 584 s. Wiley regulatory reporting. ISBN 978-0-470-64791-2.
ZELENKA, V. -- ZELENKOVÁ, M. Konsolidace účetních výkazů: principy a praktické aplikace. 434 s. ISBN 978-80-86929-95-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 2. 2019.

Typ výstupu: