Sylabus predmetu ZLENC - Ekologie krajiny (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZLENC
Název v jazyce výuky: Landscape Ecology
Název česky: Ekologie krajiny (v AJ)
Název anglicky: Landscape Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Petr Čupa (cvičící, přednášející)
Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jakub Kvasnica (cvičící, přednášející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámení s biogeografickou diferenciací krajiny v geobiocenologickém pojetí a jejími aplikacemi a se základními zákonitostmi fungování krajinných systémů. Ve cvičeních zpracování krajinně-ekologické charakteristiky území a návrhu ekologické sítě.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod: příroda, krajina a problémy životního prostředí ČR (dotace 2/0)
2.Ekologie a ekologie krajiny: vznik, vývoj, význam a současné trendy (dotace 2/0)
3.Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny, diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí (dotace 8/0)
 
a.Biogeografická regionalizace (provincie, subprovincie, regiony)
b.Geobiocenologická typologie krajiny, teorie typu geobiocénu
c.Vegetační stupně, trofické řady, hydrické řady, skupiny typů geobiocénů, konstrukce geobiocenologických map
d.Mapování biotopů (aktuální stav geobiocenóz)
e.Kategorizace antropického vlivu a ekologické stability

4.Struktura krajiny : matrice, plošky, koridory, sítě (dotace 2/0)
5.Dynamika krajiny: stabilita, stres, geoekologické prognozy (dotace 4/0)
6.Ecologická síť (dotace 8/0)
 
a.Ekologicky významné prvky: biocentra, biokoridory, ochranná pásma a interakční prvky
b.Kostra ekologické stability krajiny
c.ÚSES
d.Navrhování ÚSES, základní kriteria: diversita potenciálních přirozených ekcosystémů, prostorové vztahy bioty v krajině, prostorové parametry, současný stav krajiny, socioekonomické limity
e.Evropská ekcologická síť

7.Typy krajiny Evropy a ČR (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Tvorba projektů a jejich management
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza prostorových dat.
-Rozvoj prostorové představivosti.
-Znalost principů ochrany přírody v evropském kontextu.
-Znalosti skladebných součástí krajiny, funkcí krajiny, krajinně-ekologických aplikací.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     odborná exkurze24 h
Samostudium
     příprava prezentace10 h
     zpracování seminární práce50 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělován po prezentaci seminární práce na téma Krajinně-ekologické hodnocení vybraného segmentu krajiny (15 min. + diskuze). Zápočet je podmínkou ke zkoušce. Zkouška bude probíhat písemnou formou, testem (40 min) nad předem danými okruhy otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFORMAN, R T T.Landscape EcologyNew YorkJohn Wiley & Sons19860-471-87037-4
ZGREEN, D G. a kol.Complexity in landscape ecologyDordrechtSpringer2007978-1-4020-4285-0
ZDevelopment and perspectives of landscape ecologyDordrechtKluwer Academic Publishers1-4020-0919-4
ZCOLLINGE, S K.Ecology of fragmented landscapesBaltimoreJohn Hopkins University Press978-0-8018-9138-0
ZForests and landscapes: linking ecology, sustainability and aesthetics0-85199-500-4
ZForests and landscapes: linking ecology, sustainability and aestheticsWallingfordCABI Publishing20000-85199-500-4
ZIssues and perspectives in landscape ecologyCambridgeCambridge Univ. Press20050-521-83053-2
ZKey topics in landscape ecologyCambridgeCambridge University Press2009978-0-521-61644-7
ZZONNEVELD, I S.Land Ecology : An Introduction to Landscape Ecology as a base for Land Evaluation, Land Management and ConservationAmsterdamSPB Academic Press199590-5103-101-7
ZFORMAN, R T T.Land Mosaics : The ecology of landscapes and regionsCambridgeCambridge University Press1995978-0521-47462-7
ZLandscape agroecologyNew YorkFood Products Press1-56022-252-2
ZSANDERSON, J. -- HARRIS, L D.Landscape Ecology : a top-down approachBoca RatonLewis Publishers20001-56670-368-9
ZLandscape Ecology: concepts, methods, and applicationsEnfieldScience Publishers20031-57808-214-5
ZGREEN, D R.Landscape ecology and geographic information systemsLondonTaylor & Francis19930-7484-0252-7
ZBISSONETTE, J A. -- STORCH, I.Landscape ecology and resource management: linking theory with practiceWashingtonIsland Press1-55963-973-3
ZRYSZKOWSKI, L.Landscape ecology in agroecosystems managementBoca RatonCRC Press20020-8493-0919-0
ZLI, C. -- LAFORTEZZA, R.Landscape ecology in forest management and conservation : challenges and solutions for global changeBeijingHigher Education Press2011978-3-642-12753-3
ZTURNER, M G. -- GARDNER, R H. -- O''NEILL, R V.Landscape ecology in theory and practice : pattern and processNew YorkSpringer20010-387-95122-9
ZGERGEL, S E. -- TURNER, M G.Learning landscape ecology : a practical guide to concepts and techniquesNew YorkSpringer20020-387-95254-3
ZKOVÁŘ, P.Nature and culture in landscape ecology: (experiences for the 3rd millenium) : [proceedings of the CZ-IALE conference, held at the Charles University, Prague on 7-13th September 1998 at the occasion of the 650th anniversary of its foundation]PragueKarolinum199980-7184-956-1
ZPrinciples and methods in landscape ecology: toward a science of landscapeDordrechtSpringer978-1-4020-3327-8
ZBISSONETTE, J A.Temporal dimension of landscape ecology: wildlife responses to variable resourcesNew YorkSpringer2007978-0-387-45444-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: