Sylabus předmětu ZLENC - Ekologie krajiny (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZLENC
Název předmětu česky:
Ekologie krajiny (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Landscape Ecology
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Petr Čupa (cvičící, přednášející)
Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jakub Kvasnica (cvičící, přednášející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s biogeografickou diferenciací krajiny v geobiocenologickém pojetí a jejími aplikacemi a se základními zákonitostmi fungování krajinných systémů. Ve cvičeních zpracování krajinně-ekologické charakteristiky území a návrhu ekologické sítě.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod: příroda, krajina a problémy životního prostředí ČR (dotace 2/0)
2.Ekologie a ekologie krajiny: vznik, vývoj, význam a současné trendy (dotace 2/0)
3.
Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny, diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí (dotace 8/0)
 
a.
Biogeografická regionalizace (provincie, subprovincie, regiony)
b.
Geobiocenologická typologie krajiny, teorie typu geobiocénu
c.
Vegetační stupně, trofické řady, hydrické řady, skupiny typů geobiocénů, konstrukce geobiocenologických map
d.
Mapování biotopů (aktuální stav geobiocenóz)
e.
Kategorizace antropického vlivu a ekologické stability

4.Struktura krajiny : matrice, plošky, koridory, sítě (dotace 2/0)
5.Dynamika krajiny: stabilita, stres, geoekologické prognozy (dotace 4/0)
6.Ecologická síť (dotace 8/0)
 
a.
Ekologicky významné prvky: biocentra, biokoridory, ochranná pásma a interakční prvky
b.
Kostra ekologické stability krajiny
c.
ÚSES
d.
Navrhování ÚSES, základní kriteria: diversita potenciálních přirozených ekcosystémů, prostorové vztahy bioty v krajině, prostorové parametry, současný stav krajiny, socioekonomické limity
e.Evropská ekcologická síť

7.
Typy krajiny Evropy a ČR (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
odborná exkurze
24 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce50 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělován po prezentaci seminární práce na téma Krajinně-ekologické hodnocení vybraného segmentu krajiny (15 min. + diskuze). Zápočet je podmínkou ke zkoušce. Zkouška bude probíhat písemnou formou, testem (40 min) nad předem danými okruhy otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FORMAN, R T T. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986. 619 s. ISBN 0-471-87037-4.
GREEN, D G. a kol. Complexity in landscape ecology. Dordrecht: Springer, 2007. 208 s. Landscape series. ISBN 978-1-4020-4285-0.
Development and perspectives of landscape ecology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 498 s. ISBN 1-4020-0919-4.
COLLINGE, S K. Ecology of fragmented landscapes. Baltimore: John Hopkins University Press, 340 s. ISBN 978-0-8018-9138-0.
Forests and landscapes: linking ecology, sustainability and aesthetics. ISBN 0-85199-500-4. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9780851995007.0000.
Forests and landscapes: linking ecology, sustainability and aesthetics. Wallingford: CABI Publishing, 2000. 294 s. ISBN 0-85199-500-4.
Issues and perspectives in landscape ecology. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. 390 s. ISBN 0-521-83053-2.
Key topics in landscape ecology. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 297 s. Cambridge studies in landscape ecology. ISBN 978-0-521-61644-7.
ZONNEVELD, I S. Land Ecology : An Introduction to Landscape Ecology as a base for Land Evaluation, Land Management and Conservation. Amsterdam: SPB Academic Press, 1995. 199 s. ISBN 90-5103-101-7.
FORMAN, R T T. Land Mosaics : The ecology of landscapes and regions. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 632 s. ISBN 978-0521-47462-7.
Landscape agroecology. New York: Food Products Press, 330 s. ISBN 1-56022-252-2.
SANDERSON, J. -- HARRIS, L D. Landscape Ecology : a top-down approach. Boca Raton: Lewis Publishers, 2000. 246 s. Landscape ecology series. ISBN 1-56670-368-9.
Landscape Ecology: concepts, methods, and applications. Enfield: Science Publishers, 2003. 362 s. ISBN 1-57808-214-5.
GREEN, D R. Landscape ecology and geographic information systems. London: Taylor & Francis, 1993. 288 s. ISBN 0-7484-0252-7.
BISSONETTE, J A. -- STORCH, I. Landscape ecology and resource management: linking theory with practice. Washington: Island Press, 463 s. ISBN 1-55963-973-3.
RYSZKOWSKI, L. Landscape ecology in agroecosystems management. Boca Raton: CRC Press, 2002. 366 s. Advances in agroecology. ISBN 0-8493-0919-0.
LI, C. -- LAFORTEZZA, R. Landscape ecology in forest management and conservation : challenges and solutions for global change. Beijing: Higher Education Press, 2011. 403 s. ISBN 978-3-642-12753-3.
TURNER, M G. -- GARDNER, R H. -- O''NEILL, R V. Landscape ecology in theory and practice : pattern and process. New York: Springer, 2001. 401 s. ISBN 0-387-95122-9.
GERGEL, S E. -- TURNER, M G. Learning landscape ecology : a practical guide to concepts and techniques. New York: Springer, 2002. 316 s. ISBN 0-387-95254-3.
KOVÁŘ, P. Nature and culture in landscape ecology: (experiences for the 3rd millenium) : [proceedings of the CZ-IALE conference, held at the Charles University, Prague on 7-13th September 1998 at the occasion of the 650th anniversary of its foundation]. Prague: Karolinum, 1999. 414 s. ISBN 80-7184-956-1.
Principles and methods in landscape ecology: toward a science of landscape. 2. vyd. Dordrecht: Springer, 412 s. Landscape series ;. ISBN 978-1-4020-3327-8.
BISSONETTE, J A. Temporal dimension of landscape ecology: wildlife responses to variable resources. New York: Springer, 2007. 284 s. ISBN 978-0-387-45444-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: