Sylabus predmetu DVLE - Disturbance v lesních ekosystémech (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DVLE
Název v jazyce výuky: Disturbance v lesních ekosystémech
Název česky: Disturbance v lesních ekosystémech
Název anglicky: Disturbances in Forest Ecosystems
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s rolí disturbancí (narušení) v dynamice lesních ekosystémů. S využitím řady nově publikovaných případových studií budou zároveň přehledně prezentovány metody studia disturbancí i současný stav znalostí v jednotlivých oborech. Po samostatném pohledu na disturbance dřevinného patra a půdního prostředí bude řešena jejich vzájemná interakce v dynamice ekosystému. Předmět se nebude vyhýbat ani roli člověka ve vývoji lesních ekosystémů, roli disturbancí v ochraně přírody i v lesním hospodářství.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení tématu, přehled problematiky (dotace 1/0)
 
a.1. Úvod do disturbanční ekologie, co jsou disturbance (narušení) lesních ekosystémů, základní terminologie, prostorové a časové škály disturbancí, vlastnosti disturbancí (distribuce, frekvence, intenzita, prostorový rozsah, doba obratu, synergický efekt aj.), hlavní disturbanční režimy přirozených ekosystémů

2.Disturbanční faktory (dotace 2/0)
 
a.2. Disturbanční faktory I -- extrémní klimatické jevy, silné větry, tornáda, povodně, sucha, vazba disturbancí ke klimatické změně, kvartérní klimaticko-sedimentační cyklus
b.3. Disturbanční faktory II -- oheň (boreální lesy, česká tajga), biologičtí činitelé (kůrovec, zvěř, + ochrana přírody na příkladu NP Šumava), člověk (přímý a nepřímý vliv -- těžba, hrabání steliva, imise, pastva, blokování přirozených disturbancí, holocenní interakce člověk-krajina), další disturbanční faktory (laviny aj.)

3.Metody studia disturbancí v lesních ekosystémech (dotace 3/0)
 
a.4. Koncepty dynamiky vegetace a jejich pojetí disturbancí, otevřenost vs. uzavřenost systémů, skryté předpoklady systémů, konvergentní a divergentní evoluce, klimax a sukcese, koncept (ne-)stability, potenciální vegetace, lesnická typologie a geobiocenologie, floristicko-fytocenologický koncept, malý a velký vývojový cyklus lesa, paludifikace, exogenní vs. endogenní disturbanční faktory, problematika chronosequencí, formalizace přístupů, experiment vs. observační studie
b.5. Metody ve vztahu k prostorovému a časového záběru studia, paleobotanické metody (palynologie, makrozbytky, antrakologie, ..), radiokarbonové datování, datování 210Pb, opakované dendrometrické šetření, datovací modely a jejich předpoklady, dendrogeomorfologie
c.6. Dendrochronologický přístup ke studiu disturbanční historie -- současné metody a jejich limity, otázky výzkumu

4.Disturbance stromového patra (dotace 2/0)
 
a.7. Disturbance stromového patra I -- temperátní lesy
b.8. Disturbance stromového patra II -- ostatní lesní biomy (boreální, mediteránní lesy aj.)

5.Disturbance půd (dotace 3/0)
 
a.9. Půdotvorné faktory, obecné zákonitosti pedogeneze -- spolupůsobení klimatu, topografie, půdotvorného substrátu, biosféry, času; půda jako okamžik a paměť; endemismus půd; zákonitosti vývoje půd v kvartérů; půdní komplexy; recentní, reliktní, fosilní, subfosilní, harmonické půdy; polygenetický a polycyklický vývoj půd
b.10. Disturbance půd I -- vliv vývratů a dalších biomechanických vlivů stromů na pedogenezi, mikroklimatické podmínky disturbovaných mikrostanovišť, maximální stáří vývratových událostí, vliv na zvětrávání a vyluhování půd, projev disturbancí v mikromorfologické struktuře půd, zpětný vývoj půd
c.11. Disturbance půd II -- vliv vývratů na variabilitu půd, teorie evoluce půd (steady-state koncept vs. nelineární evoluce půd), vliv vývratů na geomorfologii

6.Disturbance napříč složkami ekosystému (dotace 1/0)
 
a.12. Interakce stromy--půdní prostředí--další složky lesa -- vliv vývratů na populace dřevin, bylinné patro, bezobratlé aj., nenáhodnost disturbančních událostí

7.Disturbance a lidská společnost (dotace 1/0)
 
a.13. Disturbance ve vazbě ke společnosti, lesnímu hospodářství a ochraně přírody, vliv disturbancí na biodiverzitu, variabilitu, stabilitu, produkci, umělé disturbance, udržitelnost funkcí lesa, materiální a duchovní význam disturbancí pro společnost

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Pochopení dynamiky lesních ekosystémů a ekologických vazeb mezi jejich složkami
-Práce s odborným textem
-Schopnost porozumět odborně zaměřenému textu v cizím jazyce
-Schopnost samostatně měřit a vyhodnotit experimentální data.
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.
-Schopnost umět vyhodnotit základní charakteristiky populací, společenstev a ekosystémů

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h56 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude zakončen zápočtovým testem (10 otázek), který bude sestaven na základě přednesených prezentací
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZWHITE, P. -- PICKETT, S.The Ecology of Natural Disturbance and PatchSan DiegoAcademic Press1985
ZFRELICH, L.Forest Dynamics and Disturbance RegimesCambridgeCambridge University Press2002
ZANDERSON, S. -- SCHAETZL, R.Soil Genesis and GeomorphologyCambridgeCambridge University Press2005
ZMIYANISHI, K. -- JOHNSON, E.Plant Disturbance EcologySan DiegoAcademic Press2009

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: