Sylabus předmětu BATS - Biomechanika a hodnocení stromů (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BATS
Název předmětu česky:
Biomechanika a hodnocení stromů (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Biomechanics and Tree Stability
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Petr Horáček (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Ing. Marie Vršanová (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat znalost reakce stromu na mechanické zatížení a vlivu mechanického zatížení na anatomii dřeva a morfologii stromu jako základ pro vyhodnocování zejména provozní bezpečnosti stromů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do biomechaniky (dotace 2/0)
 
a.
Základní pojmy
b.
Růst stromů, strategie
c.
Základní principy reakce stromu na mechanické namáhání
d.Způsoby namáhání
e.Reakce stromu na namáhání

2.Zatížení (dotace 2/2)
 
a.
vertikální a horizontální síly
b.vnitřní a vnější síly
c.Rychlost namáhání
d.
Zatížení větrem
e.
Zatížení vlastní hmotností
f.
Zatížení přidanou zátěží
g.
Růstová napětí

3.
Geometrie (dotace 2/2)
 
a.
Orgány stromu
b.Velká růstová perioda,xylogeneze
c.
Kvantitativní a kvalitativní stránka geometrie
d.
Defekty a změny v toku napětí
e.Disipace energie
f.
Nosníky a skořepiny - interpretace dutin

4.Materiál (dotace 4/3)
 
a.Struktura dřeva
b.
Funkční anatomie
c.
Tvorba dřeva s ohledem na mechanické namáhání
d.
Mechanické vlastnosti dřeva, vliv faktorů
e.
Modifikace dřeva, reakční dřevo

5.
Hodnocení stromů (dotace 14/7)
 
a.
Riziko v arboristice - provozní bezpečnost
b.
Vitalita stromu
c.Stabilita a zdravotní stav
d.Vizuální hodnocení stromů
e.
QTRA, WLA a SIA
f.
Přístrojové metody hodnocení stavu stromů

6.Případové studie (dotace 4/0)
 
a.
Reakce stromu na zatížení
b.
Kořenové systémy stromů
c.
Vodní režim stromů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
odborná exkurze8 h
projektová práce
10 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
15 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace6 h
zpracování projektů
20 h
zpracování seminární práce
5 h
Celkem122 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. K ní musí student získat zápočet. Zápočet je udělen za zápočtový test a jeden 20 minutový průběžný test. Ke zkoušce student připravuje projekt na vybrané téma, např. Pasivní mechanizmy stabilizace stromu, Thigmomorfogenetická reakce stromu, Projevy adaptačního růstu nadzemních orgánů apod. Zkouška probíhá formou diskuze, přičemž základem je téma projektu. Projekt tvoří 50 % a diskuze 50 % výsledné známky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
The body language of trees: a handbook for failure analysis. London: The Stationary Office, 2006. 240 s. ISBN 0-11-753067-0.
NIKLAS, K J. Plant physics. Chicago: The University of Chicago Press, 2012. 426 s. ISBN 978-0-226-58632-8.
NIKLAS, K J. Plant Biomechanics : An Engineering Approach to Plant Form and Function. Chicago: Chicago Press, 1992. 13 s. ISBN 0-226-58630-8.
MATTHECK, G C. Trees : The Mechanical Design. Berlin: Springer-Verlag, 1991. 121 s. ISBN 3-540-54276-0.
BODIG, J. -- JAYNE, B A. Mechanics of Wood and Wood Composites. Malabar: Krieger Publish.Comp., 1993. 21 s. ISBN 0-89464-777-6.
GERE, J M. -- TIMOSHENKO, S P. Mechanics of Materials. 2. vyd. Monterey: Brooks/Cole Engineering Div., 1984. 16 s. ISBN 0-534-03099-8.
TIMOSHENKO, S. -- GOODIER, J. Theory of Elasticity. 3. vyd. New York: Mc Graw-Hill Book Comp., 1970. 24 s.
MOSBRUGGER, V. The Tree Habit in Land Plants : A Functional Comparison of Trunk Constructions with a Brief . Berlin: Springer-Verlag, 1990. 161 s. Lecture Notes in Earth Sciences. ISBN 3-540-52374-X.
PALLARDY, S G. Physiology of woody plants. 3. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2008. 454 s. ISBN 978-0-12-388554-8.
A new tree biology and dictionary: facts, photos, and philosophies on trees and their problems and proper care. 2. vyd. Durham, N.H.: Shigo and Trees, 1989. 618 s. ISBN 0-943563-04-6.
Tree basics. Durham: Shigo and Trees, 1997. 40 s. ISBN 0-943563-16-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 16. 1. 2019.

Typ výstupu: