Sylabus předmětu BATS - Biomechanika a hodnocení stromů (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BATS
Název v jazyce výuky: Biomechanics and Tree Stability
Název česky: Biomechanika a hodnocení stromů (v AJ)
Název anglicky: Biomechanics and Tree Stability
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. Dr. Ing. Petr Horáček (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Ing. Marie Vršanová (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Získat znalost reakce stromu na mechanické zatížení a vlivu mechanického zatížení na anatomii dřeva a morfologii stromu jako základ pro vyhodnocování zejména provozní bezpečnosti stromů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do biomechaniky (dotace 2/0)
 
a.Základní pojmy
b.Růst stromů, strategie
c.Základní principy reakce stromu na mechanické namáhání
d.Způsoby namáhání
e.Reakce stromu na namáhání

2.Zatížení (dotace 2/2)
 
a.vertikální a horizontální síly
b.vnitřní a vnější síly
c.Rychlost namáhání
d.Zatížení větrem
e.Zatížení vlastní hmotností
f.Zatížení přidanou zátěží
g.Růstová napětí

3.Geometrie (dotace 2/2)
 
a.Orgány stromu
b.Velká růstová perioda,xylogeneze
c.Kvantitativní a kvalitativní stránka geometrie
d.Defekty a změny v toku napětí
e.Disipace energie
f.Nosníky a skořepiny - interpretace dutin

4.Materiál (dotace 4/3)
 
a.Struktura dřeva
b.Funkční anatomie
c.Tvorba dřeva s ohledem na mechanické namáhání
d.Mechanické vlastnosti dřeva, vliv faktorů
e.Modifikace dřeva, reakční dřevo

5.Hodnocení stromů (dotace 14/7)
 
a.Riziko v arboristice - provozní bezpečnost
b.Vitalita stromu
c.Stabilita a zdravotní stav
d.Vizuální hodnocení stromů
e.QTRA, WLA a SIA
f.Přístrojové metody hodnocení stavu stromů

6.Případové studie (dotace 4/0)
 
a.Reakce stromu na zatížení
b.Kořenové systémy stromů
c.Vodní režim stromů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Identifikace příčin chorob a poškození dřevin
-Schopnost identifikovat základní vlastnosti dřeva
-Schopnost řešit základní problémy z oblasti mechaniky a fyziky dřeva
-Schopnost určení příčin chování dřeva

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     odborná exkurze8 h
     projektová práce10 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku15 h
     příprava na průběžné hodnocení5 h
     příprava na průběžný test10 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování projektů20 h
     zpracování seminární práce5 h
Celkem122 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. K ní musí student získat zápočet. Zápočet je udělen za zápočtový test a jeden 20 minutový průběžný test. Ke zkoušce student připravuje projekt na vybrané téma, např. Pasivní mechanizmy stabilizace stromu, Thigmomorfogenetická reakce stromu, Projevy adaptačního růstu nadzemních orgánů apod. Zkouška probíhá formou diskuze, přičemž základem je téma projektu. Projekt tvoří 50 % a diskuze 50 % výsledné známky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZThe body language of trees: a handbook for failure analysisLondonThe Stationary Office20060-11-753067-0
ZNIKLAS, K J.Plant physicsChicagoThe University of Chicago Press2012978-0-226-58632-8
ZNIKLAS, K J.Plant Biomechanics : An Engineering Approach to Plant Form and FunctionChicagoChicago Press19920-226-58630-8
ZMATTHECK, G C.Trees : The Mechanical DesignBerlinSpringer-Verlag19913-540-54276-0
ZBODIG, J. -- JAYNE, B A.Mechanics of Wood and Wood CompositesMalabarKrieger Publish.Comp.19930-89464-777-6
ZGERE, J M. -- TIMOSHENKO, S P.Mechanics of MaterialsMontereyBrooks/Cole Engineering Div.19840-534-03099-8
ZTIMOSHENKO, S. -- GOODIER, J.Theory of ElasticityNew YorkMc Graw-Hill Book Comp.1970
ZMOSBRUGGER, V.The Tree Habit in Land Plants : A Functional Comparison of Trunk Constructions with a Brief .BerlinSpringer-Verlag19903-540-52374-X
ZPALLARDY, S G.Physiology of woody plantsAmsterdamElsevier2008978-0-12-388554-8
ZA new tree biology and dictionary: facts, photos, and philosophies on trees and their problems and proper careDurham, N.H.Shigo and Trees19890-943563-04-6
ZTree basicsDurhamShigo and Trees19970-943563-16-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 16. 1. 2019.

Typ výstupu: