Sylabus predmetu BS - Bakalářský seminář (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BS
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky: Bachelor Seminar
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (přednášející, zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a (Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ)
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Středa
9.00-10.50
Q16R. Farana, V. Blašková, A. Franc, J. Gláserová, A. Hrdličková, H. Kelblová, L. Lacina, M. Machay, M. Ševela, J. TurčínekPřednáška
Každý týden
80
Pátek
13.00-16.50
Q05
Cvičení
Každý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.
Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška14 h
0 h
cvičení
7 h
0 h
konzultace
2 h
16 h
zpracování projektů
33 h
40 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené a vyzvednuté zadání bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu či sepsání základů literární rešerše.

Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se lhůty pro získání malého zápočtu posouvají v závislosti na individuální domluvě s vedoucím práce a vedoucím ústavu na základě harmonogramu přijímající zahraniční instituce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 2. 2019.

Typ výstupu: