Sylabus predmetu PDA - Přímé daně (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PDA
Název v jazyce výuky: Přímé daně
Název česky: Přímé daně
Název anglicky: Direct Taxes
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D. (tutor)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Finanční účetnictví I
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se základními principy zdanění příjmů fyzických a právnických osob, zvládnout jednotlivé daňové instrumenty včetně pojmové, věcné a výpočtové stránky stanovení daně z příjmů fyzických a právnických osob a implementace zdaňovaných příjmů do přiznání k dani.
 
Obsah předmětu:
1.Společné principy zdaňování fyzických a právnických osob (dotace 4/0)
 
a.Principy zdanění příjmů v moderní ekonomii
b.Daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti
c.Daňové povinnosti poplatníků vyplývající ze správy daní včetně termínů pro podání daňových tvrzení, placení daní a vyměření daní

2.Princip zdaňování příjmů fyzických osob (dotace 12/0)
 
a.Obecná metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzické osoby; záznamy, ze kterých se vychází pro stanovení základu daně, daňová evidence versus účetnictví
b.Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
c.Zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
d.Zdanění příjmů z kapitálového majetku, z pronájmů a zdanění ostatních příjmů
e.Problematika přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak
f.Problematika přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje a naopak
g.Ukončení či přerušení podnikání fyzické osoby
h.Nezdanitelné části a odčitatelné položky od základu daně, slevy na dani

3.Princip zdaňování příjmů právnických osob (dotace 12/0)
 
a.Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti právnické osoby
b.Principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
c.Principy posuzování daňové účinnosti jednotlivých výdajů (nákladů) se zaměřením na obecné principy posuzování účinnosti jednotlivých výdajů (nákladů) včetně vazby na daňovou evidenci a účetnictví
d.Plnění poskytovaná zaměstnancům nejen z pohledu zaměstnavatele, ale i zaměstnance
e.Pravidla nízké kapitalizace a náklady mateřské společnosti spojené s držbou v dceřinné společnosti
f.Odčitatelné položky od základu daně a slevy na dani a další daňové úlevy
g.Základní principy a odlišnosti u zdaňování neziskových organizací, provozovatelů loterií a podobných her, provozovatelů solárních elektráren, v.o.s., k.s., společností v likvidaci a v insolvenčním řízení
h.Likvidace právnické osoby a ukončení účasti společníka ve společnosti - základní daňové důsledky

4.Hmotný a nehmotný majetek - daňové aspekty odpisování a leasingu (dotace 14/0)
 
a.Technické zhodnocení a opravy majetku, daňové aspekty rezerv na opravy hmotného majetku
b.Způsoby daňového odpisování majetku a odlišnosti oproti účetnictví
c.Vyřazení majetku a jeho daňové důsledky
d.Daňové aspekty leasingu
e.Daňové aspekty některých operací s podnikem

5.Daňový režim jednotlivých výnosů plynoucích z cenných papírů a podílů (dotace 4/0)
 
a.Výnosy z držby cenných papírů a podílů u fyzických a právnických osob
b.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů u fyzických a právnických osob

6.Daňový režim pohledávek a závazků (dotace 6/0)
 
a.Daňový režim úrokových nákladů a případy dodaňování neuhrazených závazků
b.Daňový odpis pohledávek a tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám

7.Problematika zdravotního a sociálního pojištění (dotace 4/0)
 
a.Zdravotní a sociální pojištění u závislé činnosti fyzických osob
b.Zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
c.Zdravotní a sociální pojištění z pohledu zaměstnavatele fyzické a právnické osoby

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen vyhodnotit daňové dopady držby a prodeje cenných papírů
-Student je schopen vyhodnotit daňové dopady pohledávek a závazků
-Student je schopen vyhodnotit daňové dopady spojené s odpisováním, technickým zhodnocením a vyřazením dlouhodobého majetku
-Student je schopen zpracovat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
-Student umí vysvětlit metodiku výpočtu daně z příjmů fyzických osob
-Student umí vysvětlit metodiku výpočtu daně z příjmů právnických osob

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška56 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h68 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h56 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení - prezenční forma studia:

Zápočet:
Test (30 otázek – v zápočtovém testu budou obsaženy uzavřené otázky, verifikace tvrzení a dílčí početní příklady), čas na vypracování je 40 minut.

Termín: zápočtový týden, tj. v čase přednášky ve 13. výukovém týdnu. Opravné termíny budou vypisovány v prvních 3 týdnech zkouškového období.

Požadovaná úspěšnost je 65 % správných odpovědí.

Zkouška:
Písemná, skládá se ze 2 částí:
1. část: komplexní příklad vztahující se k výpočtu daňové povinnosti fyzické nebo právnické osoby,
2. část: dílčí úkoly při stanovování daňové povinnosti DPFO nebo DPPO.

Délka trvání testu je 120 minut. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 65 % z celkového bodového hodnocení, přičemž z každé části je nutné dosáhnout alespoň 50 %.

Ukončení - kombinovaná forma studia:

Zkouška:
Písemná, skládá se ze 3 částí:
1. část: 10 otázek (testové, verifikace tvrzení)
2. část: komplexní příklad vztahující se k výpočtu daňové povinnosti fyzické nebo právnické osoby,
3. část: dílčí úkoly při stanovování daňové povinnosti DPFO nebo DPPO.

Délka trvání testu je 120 minut. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 65 % z celkového bodového hodnocení, přičemž z každé části je nutné dosáhnout alespoň 50 %.

Klasifikace (pro obě formy studia):

A 100–93
B 92–86
C 85–79
D 78–72
E 71–65
F <64

 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DŽENÍŠKOVÁ, M.Pojištění na sociální zabezpečení.OlomoucANAG2018978-80-7554-127-7
D , . ÚZ č. 1290 Zdravotní pojištění, stav k 1.1.2019 Ostrava: Sagit, 2019. ISBN 978-80-7488-323-1.
D , . ÚZ č. 1296 Sociální pojištění, stav k 1.1.2019 Ostrava: Sagit, 2019. ISBN 978-80-7488-329-3.
D , . ÚZ č. 1312 Daně z příjmů, evidence tržeb, stav k 1.4.2019 Ostrava: Sagit, 2019. ISBN 978-80-7488-346-0.
D , . ÚZ č. 1316 Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti, stav k 1.4.2019 Ostrava: Sagit, 2019. ISBN 978-80-7488-350-7.
DDVOŘÁKOVÁ, V. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 304 s. ISBN 978-80-7598-315-2.
DPELECH, P. RINDOVÁ, I. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019. Olomouc: ANAG, 2019. 400 s. 978-80-7554-191-8.
DPILÁTOVÁ a kol. - Daňová evidence – komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. Praha: ANAG. 2019. 352 s. ISBN: 978-80-7554-222-9.
DVYCHOPEŇ, J. Daň z příjmů 2019. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 576 s. ISBN 978-80-7598-325-1.
DŽENÍŠKOVÁ, M. PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2019. Olomouc: ANAG, 2018. 312 s. ISBN 978-80-7554-193-2.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 19. 9. 2019.

Typ výstupu: