Sylabus předmětu BSA - Bakalářský seminář IS/ICT (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BSA
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar IS/ICT
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (zkoušející)
RNDr. Tomáš Hála, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Koubek (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (garant, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pátek
11.00-12.50
Q06
PřednáškaKaždý týden
20
Pátek
13.00-14.50
Q06
T. HálaCvičeníLichý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího bakalářské práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracováno oficiální zadání bakalářské práce. Cvičení jsou věnována formální úpravě a technickému zpracování práce.
 
Obsah předmětu:
1.Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/0)
2.
Průběh zadání, zpracování a obhajoby bakalářské práce (dotace 14/7)
 
a.
Průběh zpracování bakalářské práce od zadání až po odevzdání, předpisy a další pokyny zpřístupněné na webu fakulty týkající se zpracování práce
b.Doporučené části bakalářské práce, jejich význam a obsah
c.
Jak zpracovat literární rešerši práce
d.
Bibliografické citace – seznámení s příslušnou normou a její aplikací v bakalářské práci
e.
Formální stránka práce – typografická pravidla a technické zpracování

3.
Zpracování literární rešerše práce (dotace 0/0)
4.
Vypracování zadání bakalářské práce a jeho následné předložení ke schválení příslušným osobám. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
7 h
konzultace
3 h
zpracování seminární práce
32 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Vedoucí bakalářské práce obdrží od studenta ve stanoveném termínu záměr, na jehož základě zpracuje oficiální zadání práce. Student v souvislosti s obsahem záměru zpracuje rešerši, za kterou obdrží malý zápočet. Zakončující zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po získání malého zápočtu a po schválení oficiálního zadání.

Předmět v prezenční normální formě není možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- PŘICHYSTAL, J. -- ČAČKOVÁ, P. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 222 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: