Sylabus předmětu BPA - Bakalářská práce IS/ICT (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BPA
Název předmětu česky:
Bakalářská práce IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis IS/ICT
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. František Ostřížek (zkoušející)
Ing. Ivo Pisařovic (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
Q41
F. DařenaCvičení
Lichý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
konzultace
5 h
příprava prezentace
10 h
zpracování projektů209 h
Celkem224 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce. Diplomová práce musí obsahovat veškeré předepsané části a musí být odevzdána v předepsané formě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 2. 2019.

Typ výstupu: