Sylabus predmetu OKAJA - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OKAJA
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky:
Language in Business - English
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Tereza Formáčková (garant)
Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michal Mikeš (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
11.00-12.50
Q01.84M. GrochalCvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
7.00-8.50Q01.84M. GrochalCvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
9.00-10.50
Q01.84
M. GrochalCvičeníKaždý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích pracovního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
Obchod či zábava? (dotace 0/2)
 
a.
Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk).
b.
Opakování typů přítomných časů.

2.
Budování kontaktů (dotace 0/2)
 
a.
Budování kontaktů (networking).
b.Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv).

3.
Výměna informací (dotace 0/2)
 
a.
Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.
Kondicionály.

4.
Vedení porady (dotace 0/2)
 
a.Příprava a vedení porady.
b.
Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.Rozhodování (dotace 0/2)
 
a.
Rozhodování. Krizový management.
b.Určité a neurčité členy.

6.
Prezentace-jak zapůsobit (dotace 0/2)
 
a.Prezentace: efektivní zahájení a zakončení. Rétorické techniky.
b.
Předpřítomný prostý čas vs. Předpřítomný průběhový čas

7.
Prezentace-vizuální materiály, hlasový projev (dotace 0/2)
 
a.
Prezentace-vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.
Modální slovesa.

8.
Prezentace-prosazení vlastních nápadů (dotace 0/2)
 
a.
Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.
Frázová slovesa. Pasivum.

9.
Emailová komunikace (dotace 0/2)
 
a.
Emailová komunikace.
b.
Vyjádření budoucnosti.

10.
Potíže při telefonování (dotace 0/2)
 
a.Telefonování. Stížnosti klientů.
b.
Zdvořilé prosby a otázky.

11.Obchodní cesty (dotace 0/2)
 
a.
Obchodní cesty.
b.
Časy určené pro vypravování.

12.
Vyjednávání (dotace 0/2)
 
a.
Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

13.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.
Opakování probraných lekcí.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení
26 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku
14 h
18 h
příprava na průběžný test
16 h
22 h
Celkem
56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. Zápočtový test o 50 otázkách je psán elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní zkoušku tvoří diskuze na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemných testů a ústní části.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALLISON, J. -- POWELL, M. In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book Pack. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-45535-1.
MURPHY, R. English Grammar in Use Fourth Edition. Cambridge: CUP, 2012. ISBN 978-0-521-18939-2.

Doporučená:
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 2. 5. 2019.

Typ výstupu: