Sylabus predmetu PER - Personalistika (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PER
Název v jazyce výuky: Personalistika
Název česky: Personalistika
Název anglicky: Human Resources
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: JUDr. Hana Haluzová (tutor)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Hana Urbánková, DiS. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: Management
 
Zaměření předmětu:
Studium je zaměřené na poznání personálních činností, které mají vliv na personální práci v podnicích a to zejména z pohledu požadavků praxe.Cílem absolvování předmětu je pochopení nezbytnosti personalistiky pro činnost organizací.
 
Obsah předmětu:
1.Personalistika - úvod do studia předmětu (dotace 2/1)
 
a.Personální činnosti, úkoly personální práce, význam personální práce
b.Faktory vnitřního prostředí u daného zaměstnavatele

2.Stanovení potřeby personálních činnosti (dotace 2/2)
 
a.Stanovení potřeby zaměstnanců,
b.Pracovní místo, podmínky pro pracovní místo
c.Výběr zaměstnanců

3.Proces přijímání zaměstnanců (dotace 2/2)
 
a.Náležitosti pracovní smlouvy
b.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

4.Adaptace a sociální zapojení nových zaměstnanců (dotace 2/2)
 
a.péče o zaměstnance
b.BOZP
c.pracovní úrazy

5.Zaměstnanost (dotace 2/2)
 
a.Základní práva a povinnosti zaměstnance
b.Základní práva a povinnosti zaměstnavatele
c.Úřad práce, Inpekce práce

6.Hodnocení zaměstnanců (dotace 2/2)
 
a.Vedení zaměstnanců
b.Firemní komunikace

7.Odměňování (dotace 2/2)
 
a.Benefitní program

8.Pracovní doba (dotace 4/2)
 
a.Doba odpočinku
b.Dovolená
c.Osobní údaje v persoální agendě

9.Vzdělávání zaměstnanců (dotace 2/2)
10.Pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání (dotace 2/2)
 
a.Odbory
b.Kolektivní smlouva

11.Formy ukončování pracovně právních vztahů (dotace 2/2)
 
a.povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

12.Etické problémy v personalistice (dotace 2/2)
13.Trendy v řízení lidí (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen nastavit základní strategii a cíle firemní personální agendy
-Student je schopen pracovat s hlavními nástroji personální agendy jakými je plánování, nábor, výběr, umístění, motivace, rozvoj, odměňování a další
-Student je schopen pracovat se základní personální agendou
-Student zná klíčové factory vnitřního prostředí firmy

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h2 h
     projektová práce10 h18 h
Samostudium
     příprava na zkoušku38 h68 h
     příprava na průběžný test25 h0 h
     zpracování projektů25 h36 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky pro udělení zápočtu a zkoušky jsou založeny na bodovém systému.
Maximálně dosažitelný počet bodů pro udělení zápočtu je 60 bodů, (viz Tab. 1.):

Činnost Max. započitatelný počet bodů
1. průběžné testy 40
2. Písemný prezentovaný projekt 20
Celkem 60


Hodnocení jednotlivých činností:

Průběžné testy

V průběhu semestru budou vyhlášeny 2 termíny pro napsání průběžných testů, jejichž cílem je zmapovat Vaše vědomosti v průběhu semestru.
Termíny budou 1. test – v průběhu přednášky dne 2. 4. od 17,00 hod
2. test – v průběhu přednášky dne 7. 5. od 17,00 hod
Forma testu bude písemná, na počítači, ve studovně PEF, 20 otázek, vždy za 1 bod 1 otázka, nutno mít 50 % úspěšnost u prvního testu, 60 % úspěšnost u 2. testu s korekcí hádání.
Tedy minimum z testu je : I. test 10 bodů, II.test 12 bodů

Písemný projekt. Písemně odevzdaný projekt je písemné řešení případové studie. V průběhu výuky vyučující oznámí termín konkrétní termín prezentace a termín odevzdání seminární práce v listinné podobě. Při zadávání tématu seminární práce je stanovena zároveň maximální velikost řešitelské skupiny tj. max. 3 konkrétní studenti.

Při bodovém hodnocení vychází vyučující z těchto orientačních kritérií (při max. dosažitelném počtu bodů 20):

 za formální (grafickou, jazykovou) úpravu, dodržení stanovené struktury a rozsahu max. 4 body,
 za kvalitu a originalitu řešení max. 10 bodů,
 za prezentování práce max. 6 bodů
 při nedodržení termínu odevzdání -10 bodů.

Při skupinovém řešení je takto přidělený počet bodů vynásoben počtem členů řešitelské skupiny (nejvýše však maximálně povoleným počtem). Tyto body jsou jednotlivým studentům přiděleny po obhájení práce. Přidělené body (max. 20) budou oznamovány průběžně vyvěšením v aplikaci UISu.

Zápočet. Po posledním týdnu výukové části semestru oznámí vyučující každému studentovi, zpravidla vyvěšením bodů pomocí aplikace v UISu, celkový počet bodů za činnosti 1 + 2 ( tj. průběžné hondocení, hodnocení projektu).

Minimální limity pro udělení zápočtu jsou : testy ( 10 + 12) + projekt 14 tj. celkem 36 bodů

Studentovi, který získal 36 a více bodů, bude udělen zápočet do UISu.

Při dosažení méně než 36 bodů, je student povinen absolvovat výuku v následném semestru.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZTOMŠÍK, P. -- DUDA, J. -- HRDLIČKOVÁ, A. -- STOJANOVÁ, H.PersonalistikaBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-730-4
ZŠIKÝŘ, M.Personalistika pro manažery a personalistyPrahaGrada2012978-80-247-4151-2
DARMSTRONG, M.A Handbook of Human Resource Management Practice LondonKogan Page2006978-07-4944-105-0
DARMSTRONG, M.How to manage peopleLondonKogan Page2011978-0-7494-6163-8
DNOE, R A. a kol.Fundamentals of human resource managementBostonMcGraw-Hill Irwin2009978-0-07-029289-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 19. 2. 2019.

Typ výstupu: