Sylabus predmetu PER - Personalistika (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PER
Název předmětu česky:
Personalistika
Název předmětu anglicky:
Human Resources
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav managementu (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
JUDr. Hana Haluzová (tutor)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Hana Urbánková, DiS. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50
Q46
Cvičení
Sudý týden
25
Úterý17.00-18.50Q03Přednáška
Každý týden
170
Středa13.00-14.50Q14
Cvičení
Lichý týden
25
Středa
13.00-14.50
Q14
A. Hrdličková
Cvičení
Sudý týden
25
Středa15.00-16.50Q31H. UrbánkováCvičení
Sudý týden
25
Středa
15.00-16.50
Q31
CvičeníLichý týden25
Sobota
13.00-16.50
Q28
PřednáškaNepravidelně30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studium je zaměřené na poznání personálních činností, které mají vliv na personální práci v podnicích a to zejména z pohledu požadavků praxe.Cílem absolvování předmětu je pochopení nezbytnosti personalistiky pro činnost organizací.
 
Obsah předmětu:
1.Personalistika - úvod do studia předmětu (dotace 2/1)
 
a.Personální činnosti, úkoly personální práce, význam personální práce
b.
Faktory vnitřního prostředí u daného zaměstnavatele

2.
Stanovení potřeby personálních činnosti (dotace 2/2)
 
a.
Stanovení potřeby zaměstnanců,
b.
Pracovní místo, podmínky pro pracovní místo
c.
Výběr zaměstnanců

3.
Proces přijímání zaměstnanců (dotace 2/2)
 
a.Náležitosti pracovní smlouvy
b.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

4.
Adaptace a sociální zapojení nových zaměstnanců (dotace 2/2)
 
a.
péče o zaměstnance
b.
BOZP
c.
pracovní úrazy

5.
Zaměstnanost (dotace 2/2)
 
a.
Základní práva a povinnosti zaměstnance
b.
Základní práva a povinnosti zaměstnavatele
c.
Úřad práce, Inpekce práce

6.
Hodnocení zaměstnanců (dotace 2/2)
 
a.
Vedení zaměstnanců
b.Firemní komunikace

7.
Odměňování (dotace 2/2)
 
a.
Benefitní program

8.
Pracovní doba (dotace 4/2)
 
a.
Doba odpočinku
b.
Dovolená
c.
Osobní údaje v persoální agendě

9.
Vzdělávání zaměstnanců (dotace 2/2)
10.
Pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání (dotace 2/2)
 
a.
Odbory
b.
Kolektivní smlouva

11.
Formy ukončování pracovně právních vztahů (dotace 2/2)
 
a.
povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

12.
Etické problémy v personalistice (dotace 2/2)
13.
Trendy v řízení lidí (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h16 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
2 h
projektová práce10 h18 h
příprava na zkoušku
38 h
68 h
příprava na průběžný test25 h
0 h
zpracování projektů
25 h
36 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky pro udělení zápočtu a zkoušky jsou založeny na bodovém systému.
Maximálně dosažitelný počet bodů pro udělení zápočtu je 60 bodů, (viz Tab. 1.):

Činnost Max. započitatelný počet bodů
1. průběžné testy 40
2. Písemný prezentovaný projekt 20
Celkem 60


Hodnocení jednotlivých činností:

Průběžné testy

V průběhu semestru budou vyhlášeny 2 termíny pro napsání průběžných testů, jejichž cílem je zmapovat Vaše vědomosti v průběhu semestru.
Termíny budou 1. test – v průběhu přednášky dne 2. 4. od 17,00 hod
2. test – v průběhu přednášky dne 7. 5. od 17,00 hod
Forma testu bude písemná, na počítači, ve studovně PEF, 20 otázek, vždy za 1 bod 1 otázka, nutno mít 50 % úspěšnost u prvního testu, 60 % úspěšnost u 2. testu s korekcí hádání.
Tedy minimum z testu je : I. test 10 bodů, II.test 12 bodů

Písemný projekt. Písemně odevzdaný projekt je písemné řešení případové studie. V průběhu výuky vyučující oznámí termín konkrétní termín prezentace a termín odevzdání seminární práce v listinné podobě. Při zadávání tématu seminární práce je stanovena zároveň maximální velikost řešitelské skupiny tj. max. 3 konkrétní studenti.

Při bodovém hodnocení vychází vyučující z těchto orientačních kritérií (při max. dosažitelném počtu bodů 20):

 za formální (grafickou, jazykovou) úpravu, dodržení stanovené struktury a rozsahu max. 4 body,
 za kvalitu a originalitu řešení max. 10 bodů,
 za prezentování práce max. 6 bodů
 při nedodržení termínu odevzdání -10 bodů.

Při skupinovém řešení je takto přidělený počet bodů vynásoben počtem členů řešitelské skupiny (nejvýše však maximálně povoleným počtem). Tyto body jsou jednotlivým studentům přiděleny po obhájení práce. Přidělené body (max. 20) budou oznamovány průběžně vyvěšením v aplikaci UISu.

Zápočet. Po posledním týdnu výukové části semestru oznámí vyučující každému studentovi, zpravidla vyvěšením bodů pomocí aplikace v UISu, celkový počet bodů za činnosti 1 + 2 ( tj. průběžné hondocení, hodnocení projektu).

Minimální limity pro udělení zápočtu jsou : testy ( 10 + 12) + projekt 14 tj. celkem 36 bodů

Studentovi, který získal 36 a více bodů, bude udělen zápočet do UISu.

Při dosažení méně než 36 bodů, je student povinen absolvovat výuku v následném semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TOMŠÍK, P. -- DUDA, J. -- HRDLIČKOVÁ, A. -- STOJANOVÁ, H. Personalistika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 173 s. ISBN 978-80-7375-730-4.
ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. Praha: Grada, 2012. 207 s. ISBN 978-80-247-4151-2.

Doporučená:
ARMSTRONG, M. A Handbook of Human Resource Management Practice . London: Kogan Page, 2006. 1024 s. ISBN 978-07-4944-105-0.
ARMSTRONG, M. How to manage people. London: Kogan Page, 2011. 175 s. Creating success. ISBN 978-0-7494-6163-8.
NOE, R A. a kol. Fundamentals of human resource management. 3. vyd. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2009. 527 s. ISBN 978-0-07-029289-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 19. 2. 2019.

Typ výstupu: