Sylabus předmětu RRSZEM - Světové zemědělství (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRSZEM
Název předmětu česky:
Světové zemědělství
Název předmětu anglicky: Global Agriculture
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
11.00-12.50
Z14 (ČP II.)T. LošákPřednáškaKaždý týden64
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o funkcích a významu zemědělství pro společnost, přičemž se zaměřuje na rozdíly v jednotlivých částech světa.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam zemědělství pro společnost. (dotace 2/0)
 
a.
Růst populace.
b.
Produkce potravin.
c.
Produkce krmiv.
d.Produkce surovin pro průmysl.

2.
Půdy (dotace 4/0)
 
a.
Půdní vlastnosti.
b.
Půdní úrodnost.

3.
Rizika pro půdu (dotace 2/0)
 
a.
Vodní eroze
b.
Větrná eroze
c.Zhutnění
d.
Acidifikace
e.
Pokles obsahu organické hmoty v půdě
f.
Polutanty

4.
Světové systémy zemědělství (dotace 2/0)
 
a.
Konvenční zemědělství
b.Ekologické zemědělství
c.Integrované zemědělství

5.
FAO strategie pro světové zemědělství (dotace 2/0)
6.
Zemědělství Evropy a její agrární trh (dotace 2/0)
7.
Zemědělství Asie (dotace 2/0)
8.
Zemědělství Afriky (dotace 2/0)
9.
Zemědělství Ameriky (dotace 2/0)
10.
Exkurze (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
20 h
20 h
odborná exkurze4 h
4 h
příprava na zkoušku28 h28 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
4 h4 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu bude min 80% účast na přednáškách (prezenční listina na každé přednášce). Forma zkoušky bude pouze písemná. Student obdrží 5 zkušebních otázek, na které vypracuje odpovědi písemně. Každá otázka bude zvlášť hodnocena. Pokud student vůbec nezareaguje na 2 z 5 otázek (2x F), bude hodnocen známkou nevyhověl.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FAO OSN - internetové stránky.  [online]. 2007. URL: http://www.fao.org.
OECD-FAO agricultural outlook 2008-2017. Paris: OECD, 2008. 229 s. ISBN 978-92-64-04590-3.
Společná zemědělská politika, zemědělství a životní prostředí. Praha: VÚZE, 1998. 64 s. ISBN 80-85898-73-X.
BEČVÁŘOVÁ, V. Zemědělství jako součást světového potravinového hospodářství. In GREGA, L. Proces Evropské integrace v zemědělství -- příležitost nebo hrozba?. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2004, s. 5--11. ISBN 80-7157-774-X.
HACH, V. -- RUFFER, R. a kol. Světové zemědělství. 1. vyd. Praha: SZN, 1968. 399 s.

Doporučená:
KUDRNA, K. Zemědělské soustavy. Praha: SZN, 1979. 708 s.
DARKWAH, S A. The role of export taxes in the field of primary commodities. In Role zemědělsko-potravinářského sektoru v procesu evropské integrace a světové globalizace. Brno: MZLU v Brně, 2007, s. 62--69. ISBN 978-80-7375-109-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace P Podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: