Sylabus předmětu RRSZEM - Světové zemědělství (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRSZEM
Název v jazyce výuky: Světové zemědělství
Název česky: Světové zemědělství
Název anglicky: Global Agriculture
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o funkcích a významu zemědělství pro společnost, přičemž se zaměřuje na rozdíly v jednotlivých částech světa.
 
Obsah předmětu:
1.Význam zemědělství pro společnost. (dotace 2/0)
 
a.Růst populace.
b.Produkce potravin.
c.Produkce krmiv.
d.Produkce surovin pro průmysl.

2.Půdy (dotace 4/0)
 
a.Půdní vlastnosti.
b.Půdní úrodnost.

3.Rizika pro půdu (dotace 2/0)
 
a.Vodní eroze
b.Větrná eroze
c.Zhutnění
d.Acidifikace
e.Pokles obsahu organické hmoty v půdě
f.Polutanty

4.Světové systémy zemědělství (dotace 2/0)
 
a.Konvenční zemědělství
b.Ekologické zemědělství
c.Integrované zemědělství

5.FAO strategie pro světové zemědělství (dotace 2/0)
6.Zemědělství Evropy a její agrární trh (dotace 2/0)
7.Zemědělství Asie (dotace 2/0)
8.Zemědělství Afriky (dotace 2/0)
9.Zemědělství Ameriky (dotace 2/0)
10.Exkurze (dotace 4/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení interakcí životní prostředí - plodina - management v adaptovaných pěstitelských systémech v rozdílných částech světa.
-Schopnost provádět analýzy regionů z hlediska řízení zemědělství.
-Schopnost řešit roli zemědělství v rozvoji regionu
-Znalosti v péči o půdu.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška20 h20 h
     odborná exkurze4 h4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h28 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe4 h4 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu bude min 80% účast na přednáškách (prezenční listina na každé přednášce). Forma zkoušky bude pouze písemná. Student obdrží 5 zkušebních otázek, na které vypracuje odpovědi písemně. Každá otázka bude zvlášť hodnocena. Pokud student vůbec nezareaguje na 2 z 5 otázek (2x F), bude hodnocen známkou nevyhověl.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFAO OSN - internetové stránky.
ZOECD-FAO agricultural outlook 2008-2017ParisOECD2008978-92-64-04590-3
ZSpolečná zemědělská politika, zemědělství a životní prostředíPrahaVÚZE199880-85898-73-X
ZBEČVÁŘOVÁ, V.Zemědělství jako součást světového potravinového hospodářství80-7157-774-X
ZHACH, V. -- RUFFER, R. a kol.Světové zemědělstvíPrahaSZN1968
DKUDRNA, K.Zemědělské soustavyPrahaSZN1979
DDARKWAH, S A.The role of export taxes in the field of primary commodities978-80-7375-109-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: