Sylabus předmětu KRA - Územní plánování v regionálním rozvoji (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KRA
Název předmětu česky:
Územní plánování v regionálním rozvoji
Název předmětu anglicky: Urban Planning in Regional Development
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Mgr. Ludmila Floková (cvičící)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Územní plánování v regionálním rozvoji v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
Z11 (ČP II.)
A. RudaPřednáškaKaždý týden
72
Čtvrtek9.00-10.50
Z10 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Čtvrtek
11.00-12.50
Z10 (ČP II.)
CvičeníKaždý týden24
Čtvrtek
13.00-14.50Z10 (ČP II.)
není určen
CvičeníKaždý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace. Vysvětlen bude význam stavu krajiny pro regionální rozvoj, dále cíle, formy a metody krajinného plánování a možnosti využití v rozvoji regionů.
 
Obsah předmětu:
1.
Krajina (dotace 2/2)
 
a.kategorie, pojetí, obsah, systematika, členění, struktura
b.typizace, klasifikace krajiny podle přírodních faktorů
c.
kulturní vývoj krajiny

2.
Krajinotvorní činitelé (dotace 2/2)
 
a.
geneze, typizace, procesy, účinnost
b.
Krajinné složky - abiotické, biotické, antropogenní, krajina jako autoregulační systém, krajinné impakty, vazby vstupů a výstupů, rovnováha krajiny

3.
Kulturní krajina a regionální rozvoj (dotace 2/2)
 
a.
stupně antropizace
b.
antropogenní vlivy
c.
kulturní krajiny ČR
d.
typy a střety, využití

4.
Metody analýzy krajiny a krajinných hodnocení, plánování krajiny (úrovně) využitelné při regionálním rozvoji - topické, chorické, regionální, nadregionální (dotace 2/2)
5.
Typy krajinného plánování - prostorové, krajinné, územní, ekologické, oblastní plán a rozvoj (dotace 2/2)
6.
Krajinné plánování (dotace 2/2)
 
a.
cíle, úkoly, význam, vývojové formy
b.
ekologická syntéza krajiny
c.
metody krajinných syntéz v regionálním rozvoji

7.Mezinárodní vazby krajinného plánování a regionálního rozvoje (dotace 2/2)
8.
Strategie trvale udržitelného rozvoje (dotace 2/2)
 
a.pojetí, koncepce, zdroje
b.strategické a prognózní plánování ve vazbě na regionální rozvoj

9.
Územní plánování (dotace 2/2)
 
a.legislativa, cíle, úkoly
b.
územně plánovací informace
c.zástupce veřejnosti, rada obcí
d.
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území

10.
Nástroje územního plánování (dotace 2/2)
 
a.
územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie)
b.
politika územního rozvoje
c.
územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán)
d.územní rozhodnutí

11.Orgány územního plánování, speciální stavební úřady, územní rozhodnutí, vazby EIA, územní souhlas, zastavěné území, územní opatření, úpravy vztahů v území, předkupní právo a náhrady (dotace 2/2)
12.
Krajinotvorné projekty a programy (dotace 2/2)
 
a.ÚSES, programy revitalizací, obnov, péče o krajinu aj. v regionálním rozvoji

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení28 h0 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
0 h
příprava na zkoušku
32 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
0 h
příprava na průběžný test
0 h
20 h
příprava prezentace
16 h
0 h
zpracování seminární práce
25 h
40 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná účast na přednáškových a konzultačních blocích a vypracování seminární práce v požadovaném rozsahu na vybraná témata. Seminární práce má prokázat znalosti z přednášených témat a schopnost specifikovat problém a navrhnout jeho řešení v oblasti krajinného a územního plánování v kontextu udrzitelného rozvoje konkretního regionu. Zápočet studenti získají odevzdáním a úspěšným obhájením seminární práce (powerpointová prezentace a diskuse). Zkouška se skládá z písemné (testové otázky) a ústní části ze znalostí předaných v rámci přednáškových témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. 2. vyd. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. 100 s. PHARE ;. ISBN 80-7078-371-0.
PARLAMENT, Č R. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.  [online]. 2006. URL: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006.
The dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planning. London: Spon Press, 2004. 332 s. ISBN 978-0-415-25620-9.

Doporučená:
KUBEŠA, P. Komponovaná kulturní krajina a možnost její obnovy a zachování. 1. vyd. Olomouc: Národní památkový ústav, 2010. ISBN 978-80-86570-17-4.
KUBEŠ, J. Problémy stabilizace venkovského osídlení. České Budějovice: Pedagogická fakulkta Jihočeské univerzity, 2000.
MAIER, K. -- ŘEZÁČ, V. Ekonomika v území: urbanistická ekonomika a územní rozvoj. 3. vyd. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. 91 s. ISBN 80-01-03447-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 17. 1. 2019.

Typ výstupu: