Sylabus předmětu VPAL - Výrobní procesy a logistika (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VPAL
Název předmětu česky:
Výrobní procesy a logistika
Název předmětu anglicky: Manufacturing Processes and Logistics
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Pavel Král
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Pavel Král (garant)
Ing. Tomáš Najbrt, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět Výrobní procesy a logistika seznamuje posluchače s praktickým přístupem k rozhodování o vybavení provozu na výrobu výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů -- ekonomické a technologické aspekty. Charakterizuje logistické systémy a procesy v oblasti dřevostaveb.
 
Obsah předmětu:
1.Náležitosti technické a technologické přípravy výroby výrobků ze dřeva. (dotace 2/2)
2.
Teoretická východiska a praktický přístup k rozhodování o vybavení provozu na výrobu výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů -- ekonomické a technologické aspekty. (dotace 2/2)
3.Výrobní proces a jeho členění, technologický a pracovní postup pro jednotlivé druhy výrob. (dotace 2/2)
4.
Rozbory pracovní činnosti a druhy dějů a spotřeby času. (dotace 2/2)
5.
Metody zkoumání a měření spotřeby času. (dotace 2/2)
6.Rozbory spotřeby času. snímky pracovního dne, snímky operace. (dotace 2/2)
7.Procesní analýza technologického toku. (dotace 2/2)
8.
Výpočty spotřeby času a materiálových nákladů ve výrobě, technologická studie, kapacitní výpočty operací a technologických uzlů. (dotace 2/2)
9.Charakteristika logistických systémů a procesů v oblasti dřevostaveb. (dotace 2/2)
10.Role výroby dřevostaveb, distribuce, skladování, dopravy a manipulace s materiálem (dotace 2/2)
11.
Infrastruktura a informační systémy v logistice, matematicko-ekonomické metody v logistice a jejich využití (dotace 2/2)
12.
Podniková logistika v oblasti dřevostaveb. (dotace 2/2)
13.
Marketingová logistika, obchodní a distribuční logistika. (dotace 2/2)
14.
Praktické srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních procesů, posouzení nákladovosti odlišných technologií. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
16 h
seminář
12 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
6 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru -- odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČUJAN, Z. Dopravní logistika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7318-937-2.
VANĚČEK, D. Logistika. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 1998. 216 s. ISBN 80-7040-323-3.
STODOLA, J. -- MAREK, J. Logistika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 337 s. ISBN 978-80-7375-071-8.
SIXTA, J. -- MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 315 s. Praxe manažera. ISBN 80-251-0573-3.
VICHR, V. Matematika v normování práce: Učebnice vybraných statí. 1. vyd. Praha: Práce, 1967. 138 s.
VĚDECKOVÝZKUMNÉ STŘEDISKO, S M K. Metodika normování výkonu. Všeodvětvové zásady a směrnice. Praha: Práce, 1961. 340 s.
RUTKAY, G. Normatívne podklady pre súhrnné normovanie času vo výrobe nábytku. 1. vyd. Bratislava: Práca, 1955. 221 s. Knižnica odborových sväzov.
HOLÁSEK, A. -- KRÁL, V. -- PLAMÍNEK, J. Technické normování v pilařském a dřevozpracujícím průmyslu. 1. vyd. Praha: SNTL, 1957. 385 s.
FABRICKIJ, V B. Technické normování výkonu v dřevozpracujícím průmyslu. Praha: Průmyslové vydavatelství, 1951. 65 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: