Sylabus predmetu LDP - Diplomová práce (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LDP
Název předmětu česky:
Diplomová práce
Název předmětu anglicky: Diploma Thesis
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (20 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát LDF (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. David Březina, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Karel Drápela, CSc. (zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (zkoušející)
Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Ing. Jakub Michal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
Ing. Dagmar Palovčíková (zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (garant)
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (zkoušející)
Ing. Jan Světlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška (zkoušející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia závěrečnou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.
Výběr zadání závěrečné práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování závěrečné práce a vyhotovení zadávacího listu závěrečné práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu závěrečné práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky a Metodika (dotace 0/0)
3.Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.
Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.
Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.Vypracování závěrečné práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.
Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.
Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.
Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním závěrečné práce
d.Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.
Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem závěrečné práce s poznatky jiných autorů
g.
Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.
Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
příprava na zkoušku
560 h
560 h
Celkem
560 h
560 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) diplomovou práci – příručka pro vypracování diplomové práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Doporučená:
ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011
Směrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: