Sylabus predmetu OPLU - Ochrana přírody a její legislativní úprava (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OPLU
Název v jazyce výuky: Ochrana přírody a její legislativní úprava
Název česky: Ochrana přírody a její legislativní úprava
Název anglicky: Nature Protection
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/3/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Rejžek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy sozologie a s teorií a praxí ochrany přírody.
 
Obsah předmětu:
1.Definice, význam a náplň ochrany přírody (dotace 2/2)
 
a.Definice a náplň ochrany přírody
b.Ochrana přírody jako vědecká disciplína -- sosiekologie, sozologie
c.Tradice vědecky podložené ochrany přírody na MZLU (prof. A. Bayer, prof. A.Zlatník, prof. V. Vaníček)
d.Etické principy ochrany přírody
e.Motivy ochrany přírody

2.Vývoj ochrany přírody v České republice a ve světě (dotace 2/2)
 
a.Přírodní národy
b.Od starověku po období romantismu
c.Počátky koncepční ochrany přírody -- přírodní památky
d.Ochrana přírody jako veřejný zájem -- legislativní ochrana -- tvorba sítě chráněných území
e.Ochrana přírody v kontextu trvale udržitelného rozvoje - ekosystémový a globální přístup

3.Hlavní příčiny narušení přírodního prostředí (dotace 2/2)
 
a.Vývoj využití krajiny a antropogenních vlivů na přírodu
b.Vlivy zemědělství
c.Vlivy lesního hospodářství
d.Vlivy vodního hospodářství
e.Vlivy urbanizace, průmyslu, dopravy a rekreace

4.Biologická diverzita, geodiverzita a diverzita krajiny (dotace 2/2)
 
a.Biodiverzita a geodiverzita
b.Druhová a genetická diverzita
c.Diverzita společenstev, ekosystémů a krajiny
d.Ekonomická hodnota hodnota diverzity
e.Etická hodnota diverzity

5.Ohrožení biodiverzity (dotace 2/2)
 
a.Rychlost vymírání druhů
b.Náchylnost druhů k vymírání
c.Příčiny vymírání druhů
5.3.1. Úbytek biotopů
5.3.2. Fragmentace krajiny
5.3.3. Degradace biotopů a znečištění
5.3.4. Nadměrné využívání zdrojů
5.3.5. Invazní druhy

6.Ochrana druhů a populací (dotace 2/2)
 
a.Problémy malých populací
b.Zakládání a transfer populací
c.Ochrana druhů ex situ
d.Kategorie ochrany druhů
e.Právní ochrana druhů
6.5.1. Zvláště chráněné druhy v ČR
6.5.2. Památné stromy
6.5.3. Mezinárodní dohody o ochraně druhů (CITES, Bonnská úmluva, Bernská konvence)

7.Územní ochrana přírody (dotace 2/2)
 
a.Ochrana společenstev a tvorba sítě chráněných území (rozloha, reprezentativnost, unikátnost, zásady péče)
b.Mezinárodní kategorie chráněných území IUCN
c.Zvláště chráněná území v ČR
7.3.1. Velkoplošná chráněná území (kategorie, zonace, podmínky ochrany, zajištění péče)
7.3.2. Maloplošná chráněná území (kategorie, předmět, důvod a cíl ochrany,podmínky ochrany, zajištění péče)
d.Územní ochrana přírody v Evropské unii (Natura 2000)
7.4.1. Směrnice o ochraně volně žijících ptáků, ptačí oblasti
7.4.2. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, evropsky významné lokality
e.Mezinárodní sítě chráněných území (Ramsarské lokality, Biosférické rezervace, Světové dědictví, EECONET)
f.Zásady zpracování plánů péče o chráněná území

8.Obecná ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
 
a.Územní systémy ekologické stability
b.Významné krajinné prvky
c.Ochrana dřevin
d.Ochrana krajinného rázu a přírodní parky
e.Biologické hodnocení

9.Právo, orgány a státní správa v ochraně přírody (dotace 2/2)
 
a.Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
b.Působnost obcí a krajských úřadů
c.Působnost správ národních parků a CHKO
d.Působnost ministerstva životního prostředí
e.Působnost České inspekce životního prostředí
f.Vládní krajinotvorné programy (revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnova vesnice)

10.Nevládní organizace ochrany přírody (dotace 2/2)
 
a.Mezinárodní organizace (IUCN, WWF)
b.Nevládní ochranářské organizace v ČR (ČSOP, Duha, Nadace Partnerství, regionální sdružení, pozemkové spolky)

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Schopnost vedení
-Týmová práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost samostatně zhodnotit stav a kvalitu péče o zvláště chráněná území.
-Znalost principů územní a druhové ochrany přírody
-Znalost základních aspektů péče o lesní zvláště chráněná území v ČR

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     cvičení28 h0 h
     práce v terénu9 h4 h
     odborná exkurze4 h4 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h1 h
Samostudium
     příprava na průběžný test10 h61 h
     příprava prezentace6 h2 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe4 h2 h
     zpracování protokolů4 h2 h
     zpracování seminární práce18 h16 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet (podmínkou zápočtu je 70% účast na cvičeních, úspěšně absolvovaný test z legislativy týkající se ochrany přírody a krajiny, účast na hlavním cvičení a úspěšně obhájená seminární práce zabývající se hodnocením současného stavu a péče o maloplošné zvláště chráněné území)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P.Biologické principy ochrany přírodyPrahaPortál200180-7178-552-0
ZMÍCHAL, I.Péče o chráněná území: II. Lesní společenstvaPrahaAOPK ČR199980-86064-14-X
ZKUČERA, T. a kol.Katalog biotopů České republiky: interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a SmaragdPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR :200180-86064-55-7
ZREŠ, B.Památné stromyPrahaAOPK ČR199880-86064-12-3
ZPIVNIČKOVÁ, M.Ochrana rašelinných mokřadůPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny České republiky199780-86064-03-4
ZPIVNIČKOVÁ, M.Stepní formace a jejich ochranaPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny České republiky199780-86064-13-1
ZKUČERA, T.Reliktní bory, suťové a roklinové lesyPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny České republiky199980-86064-32-8
ZMACHAR, I.Ochrana lužních lesů a olšinPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR199880-86064-31-X
DChráněná území ČR. Sv. I-XIV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.
DZákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (novela z roku 2004)

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: