Sylabus predmetu ZGEBI - Geobiocenologie (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZGEBI
Název v jazyce výuky: Geobiocoenology
Název česky: Geobiocenologie (v AJ)
Název anglicky: Geobiocoenology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Michal Friedl (cvičící, přednášející)
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Získat znalosti základních principů geobiocenologie - ekologického typologického systému terestrických ekosystémů. Studenti se seznámí s nadstavbovými jednotkami tohoto systému: Trofickými řadami, hydrickými řadami a lesními vegetačními stupni. Tyto jednotky tvoří síť, charakterizující ekologické podmínky přirozených, ale i člověkem změněných ekosystémů. Seznámí se s jednotkami geobiocenologického systému používaného v České republice k plánování Územních systémů ekologické stability a na Slovensku v typologii hospodářských lesů. Systém lze použít univerzálně - např. na ostrově Sokotra (Jemen) aj.
 
Obsah předmětu:
1.Geobiocenologický systém České republiky (dotace 24/12)
 
a.Základní principy, geobiocenóza, geobiocén, geobiocenoid, geobiocenologická formule
b.Trofické řady
c.Hydrické řady
d.Vegetační stupně
e.Hlavní skupiny typů geobiocénů ČR

2.Použití Geobiocenologie v jiných zemích (dotace 4/2)
 
a.Slovensko - lesní typy
b.Ostrov Sokotra (Jemen) v Indickém oceánu

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Základní profesní znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Rozvoj prostorové představivosti.
-Schopnost komunikovat v pracovních týmech.
-Schopnost poskytovat analýzy dat.
-Schopnost rozlišit základní typy lesních ekosystémů Evropy
-Znalosti skladebných součástí krajiny, funkcí krajiny, krajinně-ekologických aplikací.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení10 h
     práce v terénu6 h
     odborná exkurze16 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování seminární práce12 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - vypracování seminárních programů (3 témata indikace trvalých abiotických podmínek a charakteru cenózy v rozsahu po 3-5 stranách), vypracování geobiocenologického snímku (1 snímek).
Zkouška má část písemnou a část ústní (rozsah 40/20 min.)(zkušební tématické okruhy: teorie typu geobiocénu, skupina lesních typů, skupina typů geobiocénů); Typizace abiotického prostředí rostlin a bioty, ekologické chování rostlin, fyziologicko-ekologické typy rostlin: typy ve vztahu ke světlu, teplu, vodě, vzduchu v půdě, půdní reakci, trofnosti půdy, prvkům v půdě aj.; Třídění, klasifikace, ordinace rostlinných společenstev (ekosystémů); Pásmovitost vegetace (geograficko-klimatické pásy, vegetačně-klimatické pásy a jejich charakteristika); Vertikální stupňovitost vegetace (geografické výškové stupně, (výškové) vegetační stupně, varianty vegetační stupňovitosti); Geobiocenologická regionalizace (diferenciace vegetace zájmového území, varianty vegetace a vegetační stupňovitosti, přírodní lesní oblast, vegetační komplexy, biogeografická regionalizace, bioregion, biochora); Lesnická typologie, hospodářské soubory lesních typů a principy jejich tvorby; Využití lesnické typologie, zahraniční fytocenologické a lesnicko-typologické směry; Metodika geobiocenologické plochy a mapování; Nadstavbové jednotky geobiocenologického typologického systému; Vybrané skupiny typů geobiocénů;(výběr viz semestrální cvičení); Další systémy vegetační a ekosystémové klasifikace.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZWALTER, H.Walter's vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphereBerlinSpringer3-540-43315-5
ZBEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L.Ecology: from individuals to ecosystemsMalden, MABlackwell Pub.2006978-1-4051-1117-1
DHABROVÁ, H. -- BUČEK, A.Vegetation and Geobiocoenological Typology of the Soqotra Island978-3-86955-455-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: