Sylabus předmětu KOST - Konstrukční spoje (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KOST
Název předmětu česky:
Konstrukční spoje
Název předmětu anglicky:
Construction
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se spojovacími prostředky a konstrukčními spoji materiálů používaných v dřevostavbách. Poskytnuty budou také informace o vlastnostech konstrukčních spojů, o postupu volby konstrukčního spoje pro konkrétní použití a o všeobecných požadavcích na konstrukční spoje. Studenti budou také seznámeni se zkoušením konstrukčních spojů. Po absolvování předmětu budou studenti schopni dimenzovat konstrukční spoje dle Eurocode5.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod, spojovací prostředky a spoje, princip spojování (dotace 2/0)
2.Vývoj spojů a spojovacích prostředků, tradiční konstrukční spoje (dotace 2/0)
3.
Vlastnosti materiálů uplatňovaných v dřevostavbách z hlediska konstrukčních spojů (dotace 2/0)
4.
Tesařské spoje, spoje dřevěnými trny a kolíky (dotace 2/0)
5.Lepidla a lepené spoje (dotace 2/0)
6.Kovové spojovací prostředky (hřebíkové spoje, sponkové spoje, svorníkové spoje, kolíkové spoje, vrutové spoje) (dotace 2/0)
7.
Speciální spojovací prostředky a spřažené konstrukce, hmoždíkové spoje (dotace 2/0)
8.
Speciální technologie spojování dřeva (dotace 2/0)
9.
Vlastnosti konstrukčních spojů, postup volby konstrukčního spoje pro konkrétní použití (dotace 2/0)
10.
Zkoušení konstrukčních spojů, všeobecné požadavky na spoje (dotace 2/0)
11.
Dimenzování konstrukčních spojů dle Eurocode5 (dotace 2/0)
12.
Ověření konstrukčních spojů s využitím numerické analýzy (dotace 2/0)
13.Návrh optimálního konstrukčního spoje s využitím numerické analýzy (dotace 2/0)
14.
Seminář -- prezentace seminárních prací (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h18 h
konzultace0 h
10 h
příprava prezentace
20 h
20 h
zpracování seminární práce
36 h
36 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - seminární práce 10 až 20 stran, prezentování seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOHOUT, J. -- TOBEK, A. Tesařství: tradice z pohledu dneška. 8. vyd. Praha: Grada, 1996. 255 s. ISBN 80-7169-413-4.
KOŽELOUH, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 : Navrhování a konstrukční materiály. Step 1. Zlín: KODR, 1998. 462 s. ISBN 80-238-2620-4.
KUKLÍK, P. -- ŠTEFKO, J. Dřevěné stavby. Bratislava: Jaga group, 2006.
GERNER, M. Tesařské spoje. Praha: Grada, 2003. 220 s. ISBN 978-80-247-0076-2.

Doporučená:
ČSN EN 1075 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
ČSN EN 13271 Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky
ČSN EN 1380 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíkové spoje
ČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
ČSN EN 14250 Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 14592 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření
ČSN EN 28970 Dřevěné konstrukce. Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Požadavky na hustotu dřeva
ČSN EN 383 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
ČSN EN 409 Spojovací součásti. Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení momentu na mezi kluzu strojních součástí tvaru kolíku. Hřebíky
ČSN EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: