Sylabus předmětu KOST - Konstrukční spoje (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KOST
Název v jazyce výuky: Konstrukční spoje
Název česky: Konstrukční spoje
Název anglicky: Construction
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se spojovacími prostředky a konstrukčními spoji materiálů používaných v dřevostavbách. Poskytnuty budou také informace o vlastnostech konstrukčních spojů, o postupu volby konstrukčního spoje pro konkrétní použití a o všeobecných požadavcích na konstrukční spoje. Studenti budou také seznámeni se zkoušením konstrukčních spojů. Po absolvování předmětu budou studenti schopni dimenzovat konstrukční spoje dle Eurocode5.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod, spojovací prostředky a spoje, princip spojování (dotace 2/0)
2.Vývoj spojů a spojovacích prostředků, tradiční konstrukční spoje (dotace 2/0)
3.Vlastnosti materiálů uplatňovaných v dřevostavbách z hlediska konstrukčních spojů (dotace 2/0)
4.Tesařské spoje, spoje dřevěnými trny a kolíky (dotace 2/0)
5.Lepidla a lepené spoje (dotace 2/0)
6.Kovové spojovací prostředky (hřebíkové spoje, sponkové spoje, svorníkové spoje, kolíkové spoje, vrutové spoje) (dotace 2/0)
7.Speciální spojovací prostředky a spřažené konstrukce, hmoždíkové spoje (dotace 2/0)
8.Speciální technologie spojování dřeva (dotace 2/0)
9.Vlastnosti konstrukčních spojů, postup volby konstrukčního spoje pro konkrétní použití (dotace 2/0)
10.Zkoušení konstrukčních spojů, všeobecné požadavky na spoje (dotace 2/0)
11.Dimenzování konstrukčních spojů dle Eurocode5 (dotace 2/0)
12.Ověření konstrukčních spojů s využitím numerické analýzy (dotace 2/0)
13.Návrh optimálního konstrukčního spoje s využitím numerické analýzy (dotace 2/0)
14.Seminář -- prezentace seminárních prací (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce
-Schopnost orientovat se ve stavebních výkresech
-Znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     konzultace0 h10 h
Samostudium
     příprava prezentace20 h20 h
     zpracování seminární práce36 h36 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - seminární práce 10 až 20 stran, prezentování seminární práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOHOUT, J. -- TOBEK, A.Tesařství: tradice z pohledu dneškaPrahaGrada199680-7169-413-4
ZKOŽELOUH, B.Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 : Navrhování a konstrukční materiály. Step 1ZlínKODR199880-238-2620-4
ZKUKLÍK, P. -- ŠTEFKO, J.Dřevěné stavbyBratislavaJaga group2006
ZGERNER, M.Tesařské spojePrahaGrada2003978-80-247-0076-2
DČSN EN 1075 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
DČSN EN 13271 Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky
DČSN EN 1380 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíkové spoje
DČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
DČSN EN 14250 Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
DČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
DČSN EN 14592 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
DČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření
DČSN EN 28970 Dřevěné konstrukce. Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Požadavky na hustotu dřeva
DČSN EN 383 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
DČSN EN 409 Spojovací součásti. Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení momentu na mezi kluzu strojních součástí tvaru kolíku. Hřebíky
DČSN EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
DČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: