Sylabus predmetu PRXDS - Provozní praxe STAV (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRXDS
Název předmětu česky:
Provozní praxe STAV
Název předmětu anglicky:
Practical Training
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0/20 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát LDF (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Provozní praxe je zaměřena na výkon prací THP u libovolného subjektu v oboru staveb na bázi dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.
Individuální praxe v rozsahu 20 pracovních dní (160 hodin) (dotace 0/0)
 
a.
Provozní praxe poskytuje studentům příležitost k ověření a prohloubení dovedností získaných studiem jednotlivých předmětů během magisterského studijního programu.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
odborná praxe
104 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
8 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem, student musí v příslušném termínu daném vyhláškou děkana LDF odevzdat potvrzení o vykonání praxe a závěrečnou zprávu o průběhu praxe s minimálním rozsahem 2 normostrany A4 stvrzené organizací.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANÁKOVÁ, A. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2004. 215 s. Práce - mzdy - pojištění. ISBN 80-7263-223-X.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: státní odborný dozor nad bezpečností práce : podle stavu k 2.4.2012. Ostrava: Sagit, 2012. 400 s. ÚZ ;. ISBN 978-80-7208-926-0.
HÁJKOVÁ, A. Bez praxe nepřijímáme: Dobrý dojem, nejkratší cesta k úspěchu. Praha: Galén, 2006. 63 s. ISBN 80-7262-417-2.

Doporučená:
Bezpečnost práce ve stavebnictví. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 36 s. ISBN 80-85850-74-5.
SVOBODA, V. Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 32 s. ISBN 80-85850-37-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: