Sylabus předmětu NMAT - Nauka o materiálu (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
NMAT
Název předmětu česky:
Nauka o materiálu
Název předmětu anglicky:
Materials Science
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost požadavků na užitné vlastnosti konstrukčních materiálů, znalosti vztahů mezi chemickou konstitucí materiálu, technologií jeho výroby a zpracování, mikrostrukturou a jeho vlastnostmi. Získání dovedností moderních metod inženýrského designu při návrhu materiálu pro konkrétní účel použití v technické praxi. Schopnost výběru vhodného materiálu na základě tvaru funkční části a požadovné funkce, která je od materiálu vyžadována.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu (dotace 2/2)
 
a.
Biotika -- co se technik může naučit od přírody
b.
Speciální vlákna -- textilie a člověk

2.
Základní skupiny materiálů -- kovy a slitiny kovů, keramiky, polymery, skla a kompozity (dotace 4/4)
 
a.
Fyzikální podstata pevnosti a tuhosti materiálů
b.
Vnitřní stavba anorganických materiálů
c.
Výstavbové principy přírodních materiálů -- orientované struktury 1-D, 2-D a 3-D

3.Mechanika konstrukčních materiálů -- pružnost, pevnost a houževnatost, tvrdost; lomové chování materiálů, únava, creep (dotace 2/2)
4.
Návrh materiálu a design konstrukčních prvků (dotace 6/6)
5.
Struktura, v lastnosti a použití jednotlivých skupin materiálů (dotace 12/12)
 
a.
Iontové, kovalentní a kompozitní keramiky
b.Organická, oxidová a neoxidová skla
c.
Kovy a slitiny železných a neželezných kovů
d.
Polymery a eleastomery
e.Částicové a vláknové kompozity
f.
Kompozitní materiály na bázi dřeva -- wood-plastic composites

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
seminář
2 h
10 h
konzultace
4 h
0 h
projektová práce
2 h
0 h
příprava na zkoušku
30 h
102 h
příprava na průběžné hodnocení12 h
0 h
zpracování projektů20 h0 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
- povinná účast na cvičeních
- povinná účast na přednáškách (min. 80 %)
- závěrečná zkouška (obhajoba seminární práce - hodnocení ano/ne, ústní zkouška v délce 30 min., hodnoceny odpovědi ze tří okruhů - teoretické znalosti, praktické dovednosti, aplikace znalostí a dovedností)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu I. 2. vyd. Brno: CERM, 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu II. 2. vyd. Brno: CERM, 392 s. ISBN 80-7204-248-3.
PROCHÁZKA, P. Základy mechaniky složených materiálů. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 151 s. ISBN 80-200-0913-2.
ASHBY, M. Materials Selection in Mechanical Design. Oxford: Elsevier, 2005. 603 s. ISBN 0-7506-6168-2.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design - The Art and Science of Material Selection in Product Design. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 336 s. ISBN 0-7506-5554-2.
Engineering materials: an introduction to microstructures, processing, and design. 2. vyd. Oxford: Butterworth Heinemann, 2001. 381 s. ISBN 0-7506-4019-7.

Doporučená:
MÍŠEK, B. -- PTÁČEK, L. Zkoušení materiálu a výrobků bez porušení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1973. 251 s.
CEBON, D. -- ASHBY, M. -- SHERCLIFF, H. Materials - Engineering, Science, Processing and Design. Oxford: Elsevier, 2007. 514 s. ISBN 0-7506-8391-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: