Sylabus predmetu BPN - Bakalářská práce (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BPN
Název v jazyce výuky: Bakalářská práce
Název česky: Bakalářská práce
Název anglicky: Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Samuel Lvončík (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (zkoušející)
Ing. Jitka Meňházová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (garant)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (zkoušející)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy ekonomických jevů v lesnictví
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost propojovat fakta více oborů do systému člověka při práci.
-Základní prezentační dovednosti
-Znalost základních statistických metod a schopnost jejich aplikace v praktické analýze dat

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     seminář10 h10 h
     práce v terénu90 h90 h
     konzultace20 h20 h
Jiná zátěž160 h160 h
Celkem280 h280 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZREJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M.Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELUBrnoMENDELU2013
DČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
DSměrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF. URL: http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: