Sylabus predmetu KOCHP - Ochrana přírody (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KOCHP
Název v jazyce výuky: Ochrana přírody - Kraj.
Název česky: Ochrana přírody
Název anglicky: Nature Protection
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/3/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: (Ekologie krajinyGeobiocenologie) nebo (Ekologie krajinyGeobiocenologie)
 
Zaměření předmětu:
Seznámit se se základními principy sozologie, s vývojem a současnými trendy ochrany druhů, populací a společenstev. Naučit se plánovat a realizovat péči o chráněná území v souladu s principy adaptivního managementu.
 
Obsah předmětu:
1.Definice, význam a náplň ochrany přírody (dotace 0/0)
 
a.Definice a náplň ochrany přírody
b.Ochrana přírody jako vědecká disciplína -- sosiekologie, sozologie
c.Tradice vědecky podložené ochrany přírody na MZLU (prof. A. Bayer, prof. A. Zlatník, prof. V. Vaníček)
d.Etické principy ochrany přírody
e.Motivy ochrany přírody

2.Vývoj ochrany přírody v České republice a ve světě (dotace 0/0)
 
a.Přírodní národy
b.Od starověku po období romantismu
c.Počátky koncepční ochrany přírody - přírodní památky
d.Ochrana přírody jako veřejný zájem - legislativní ochrana -- tvorba sítě chráněných území
e.Ochrana přírody v kontextu trvale udržitelného rozvoje - ekosystémový a globální přístup

3.Hlavní příčiny narušení přírodního prostředí (dotace 0/0)
 
a.Vývoj využití krajiny a antropogenních vlivů na přírodu
b.Vlivy zemědělství
c.Vlivy lesního hospodářství
d.Vlivy vodního hospodářství
e.Vlivy urbanizace, průmyslu, dopravy a rekreace

4.Biologická diverzita, geodiverzita a diverzita krajiny (dotace 0/0)
 
a.Biodiverzita a geodiverzita
b.Druhová a genetická diverzita
c.Diverzita společenstev, ekosystémů a krajiny
d.Ekonomická hodnota hodnota diverzity
e.Etická hodnota diverzity

5.Ohrožení biodiverzity (dotace 0/0)
 
a.Rychlost vymírání druhů
b.Náchylnost druhů k vymírání
c.Příčiny vymírán í druhů - Úbytek biotopů, - Fragmentace krajiny, - Degradace biotopů a znečištění, - Nadměrné využívání zdrojů, - Invazní druhy

6.Ochrana druhů a populací (dotace 0/0)
 
a.Problémy malých populací
b.Zakládání a transfer populací
c.Ochrana druhů ex situ
d.Kategorie ochrany druhů
e.Právní ochrana druhů - Zvláště chráněné druhy v ČR, - Památné stromy, - Mezinárodní dohody o ochraně druhů (CITES, Bonnská úmluva, Bernská konvence)

7.Územní ochrana přírody (dotace 0/0)
 
a.Ochrana společenstev a tvorba sítě chráněných území (rozloha, reprezentativnost, unikátnost, zásady péče)
b.Mezinárodní kategorie chráněných území IUCN
c.Zvláště chráněná území v ČR - Velkoplošná chráněná území (kategorie, zonace, podmínky ochrany, zajištění péče), - Maloplošná chráněná území (kategorie, podmínky ochrany, zajištění péče)
d.Územní ochrana přírody v Evropské unii (Natura 2000) - Směrnice o ochraně volně žijících ptáků, ptačí oblasti, - Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, evropsky významné lokality
e.Mezinárodní sítě chráněných území (Ramsarské lokality, Biosférické rezervace, Světové dědictví, EECONET)
f.Zásady zpracování plánů péče o chráněná území

8.Obecná ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 0/0)
 
a.Územní systémy ekologické stability
b.Významné krajinné prvky
c.Ochrana dřevin
d.Ochrana krajinného rázu a přírodní parky
e.Biologické hodnocení

9.Právo, orgány a státní správa v ochraně přírody (dotace 0/0)
 
a.Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
b.Působnost obcí a krajských úřadů
c.Působnost správ národních parků a CHKO
d.Působnost ministerstva životního prostředí
e.Působnost České inspekce životního prostředí
f.Vládní krajinotvorné programy (revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnova vesnice)

10.Nevládní organizace ochrany přírody (dotace 0/0)
 
a.Mezinárodní organizace (IUCN, WWF)
b.Nevládní ochranářské organizace v ČR (ČSOP, Duha, Nadace Partnerství, regionální sdružení, pozemkové spolky)

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost kvalifikovaně hodnotit poškozování ekosystémů
-Schopnost rozlišit organismy důležité v lesnictví pro ochranu dřevin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška20 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžný test6 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování seminární práce16 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška. K zápočtu je podmínkou 70% účast na cvičeních, úspěšně absolvovaný test z legislativy týkající se ochrany přírody a krajiny, účast na hlavním cvičení a úspěšně obhájená seminární práce zabývající se hodnocením současného stavu a péče o maloplošné zvláště chráněné území
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P.Biologické principy ochrany přírodyPrahaPortál200180-7178-552-0
ZWILSON, E O.Rozmanitost života: Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranuPrahaNLN199580-7106-113-1
ZGORE, A.Nepříjemná pravda: naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělatPrahaArgo2007978-80-7203-868-8
ZGROOMBRIDGE, B. -- JENKINS, M D.World atlas of biodiversity : earth''s living resources in the 21st centuryBerkelyUniversity of California Press20020-520-23668-8
ZMACKOVČIN, P. -- JATIOVÁ, M. -- DEMEK, J. -- SLAVÍK, P. a kol.Brněnsko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR. Svazek IXPrahaAOPK ČR a EkoCentrum Brno2008978-80-86064-66-6
ZPETŘÍČEK , V. -- MÍCHAL, I.Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva, II. Lesní společenstva,Praha AOPK ČR1999
ZMÍCHAL, I. -- PETŘÍČEK, V.Péče o chráněná území. II. - Lesní společenstvaPraha, Česká repblikaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha199980-86064-14-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: