Sylabus predmetu KOCHP - Ochrana přírody (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KOCHP
Název předmětu česky:
Ochrana přírody
Název předmětu anglicky: Nature Protection
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit se se základními principy sozologie, s vývojem a současnými trendy ochrany druhů, populací a společenstev. Naučit se plánovat a realizovat péči o chráněná území v souladu s principy adaptivního managementu.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice, význam a náplň ochrany přírody (dotace 0/0)
 
a.
Definice a náplň ochrany přírody
b.Ochrana přírody jako vědecká disciplína -- sosiekologie, sozologie
c.
Tradice vědecky podložené ochrany přírody na MZLU (prof. A. Bayer, prof. A. Zlatník, prof. V. Vaníček)
d.
Etické principy ochrany přírody
e.
Motivy ochrany přírody

2.
Vývoj ochrany přírody v České republice a ve světě (dotace 0/0)
 
a.
Přírodní národy
b.
Od starověku po období romantismu
c.
Počátky koncepční ochrany přírody - přírodní památky
d.Ochrana přírody jako veřejný zájem - legislativní ochrana -- tvorba sítě chráněných území
e.Ochrana přírody v kontextu trvale udržitelného rozvoje - ekosystémový a globální přístup

3.
Hlavní příčiny narušení přírodního prostředí (dotace 0/0)
 
a.
Vývoj využití krajiny a antropogenních vlivů na přírodu
b.Vlivy zemědělství
c.
Vlivy lesního hospodářství
d.
Vlivy vodního hospodářství
e.
Vlivy urbanizace, průmyslu, dopravy a rekreace

4.
Biologická diverzita, geodiverzita a diverzita krajiny (dotace 0/0)
 
a.Biodiverzita a geodiverzita
b.
Druhová a genetická diverzita
c.
Diverzita společenstev, ekosystémů a krajiny
d.
Ekonomická hodnota hodnota diverzity
e.
Etická hodnota diverzity

5.
Ohrožení biodiverzity (dotace 0/0)
 
a.
Rychlost vymírání druhů
b.
Náchylnost druhů k vymírání
c.Příčiny vymírán í druhů - Úbytek biotopů, - Fragmentace krajiny, - Degradace biotopů a znečištění, - Nadměrné využívání zdrojů, - Invazní druhy

6.
Ochrana druhů a populací (dotace 0/0)
 
a.
Problémy malých populací
b.Zakládání a transfer populací
c.
Ochrana druhů ex situ
d.
Kategorie ochrany druhů
e.Právní ochrana druhů - Zvláště chráněné druhy v ČR, - Památné stromy, - Mezinárodní dohody o ochraně druhů (CITES, Bonnská úmluva, Bernská konvence)

7.Územní ochrana přírody (dotace 0/0)
 
a.
Ochrana společenstev a tvorba sítě chráněných území (rozloha, reprezentativnost, unikátnost, zásady péče)
b.Mezinárodní kategorie chráněných území IUCN
c.
Zvláště chráněná území v ČR - Velkoplošná chráněná území (kategorie, zonace, podmínky ochrany, zajištění péče), - Maloplošná chráněná území (kategorie, podmínky ochrany, zajištění péče)
d.
Územní ochrana přírody v Evropské unii (Natura 2000) - Směrnice o ochraně volně žijících ptáků, ptačí oblasti, - Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, evropsky významné lokality
e.Mezinárodní sítě chráněných území (Ramsarské lokality, Biosférické rezervace, Světové dědictví, EECONET)
f.
Zásady zpracování plánů péče o chráněná území

8.Obecná ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 0/0)
 
a.
Územní systémy ekologické stability
b.
Významné krajinné prvky
c.
Ochrana dřevin
d.
Ochrana krajinného rázu a přírodní parky
e.
Biologické hodnocení

9.
Právo, orgány a státní správa v ochraně přírody (dotace 0/0)
 
a.
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
b.
Působnost obcí a krajských úřadů
c.
Působnost správ národních parků a CHKO
d.
Působnost ministerstva životního prostředí
e.
Působnost České inspekce životního prostředí
f.Vládní krajinotvorné programy (revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnova vesnice)

10.
Nevládní organizace ochrany přírody (dotace 0/0)
 
a.
Mezinárodní organizace (IUCN, WWF)
b.
Nevládní ochranářské organizace v ČR (ČSOP, Duha, Nadace Partnerství, regionální sdružení, pozemkové spolky)

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
20 h
cvičení
28 h
odborná exkurze8 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžný test6 h
příprava prezentace
4 h
zpracování seminární práce
16 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška. K zápočtu je podmínkou 70% účast na cvičeních, úspěšně absolvovaný test z legislativy týkající se ochrany přírody a krajiny, účast na hlavním cvičení a úspěšně obhájená seminární práce zabývající se hodnocením současného stavu a péče o maloplošné zvláště chráněné území
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P. Biologické principy ochrany přírody. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 349 s. ISBN 80-7178-552-0.
WILSON, E O. Rozmanitost života: Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu. Praha: NLN, 1995. 444 s. ISBN 80-7106-113-1.
GORE, A. Nepříjemná pravda: naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 325 s. ISBN 978-80-7203-868-8.
GROOMBRIDGE, B. -- JENKINS, M D. World atlas of biodiversity : earth''s living resources in the 21st century. Berkely: University of California Press, 2002. 340 s. ISBN 0-520-23668-8.
MACKOVČIN, P. -- JATIOVÁ, M. -- DEMEK, J. -- SLAVÍK, P. a kol. Brněnsko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR. Svazek IX. 1. vyd. Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 932 s. ISBN 978-80-86064-66-6.
PETŘÍČEK , V. -- MÍCHAL, I. Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva, II. Lesní společenstva. Praha : AOPK ČR, 1999.
MÍCHAL, I. -- PETŘÍČEK, V. Péče o chráněná území. II. - Lesní společenstva. 1. vyd. Praha, Česká repblika: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1999. 713 s. 1.vydání. ISBN 80-86064-14-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: