Sylabus předmětu HUD - Hydrotermická úprava dřeva (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HUD
Název předmětu česky:
Hydrotermická úprava dřeva
Název předmětu anglicky: Hydrothermal Modification of Wood
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radim Rousek (cvičící)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící)
Prerekvizity:
ne HUDV a ne Hydrotermická úprava dřeva
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenta s hlavními principy snižování vlhkosti a úpravy vlastností dřeva a s technickými prostředky určenými k hyrotermické úpravě dřeva. Naučit studenta objektivně zkoumat a hodnotit kvalitu vysušeného materiálu a navrhovat případná opatření na změnu zjištěného stavu. Naučit studenta využívat získané informace při hodnocení vhodnosti jednotlivých postupů a volbě zařízení pro specifické potřeby. Seznámit studenta s novými trendy vývoje a výzkumu v oblasti hydrotermické úpravy dřeva (modelování procesu sušení řeziva a konstrukce sušáren, modifikace vlastností dřeva pomocí hydrotermické úpravy). Absolvent by měl běžně používat odbornou terminologii v oblasti sušení a hydrotermické úpravy dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.
Hydrotermická úprava dřeva (dotace 2/1)
 
a.
Charakteristika hydrotermické úpravy dřeva
b.
Zařazení do oblasti zpracování dřeva
c.
Sušení, paření a vaření dřeva

2.
Problematika sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.
Důvody sušení řeziva
b.
Vývoj sušení řeziva
c.
Pozitiva a negativa snižování vlhkosti dřeva

3.Mechanismus sušení dřeva (dotace 2/1)
 
a.
Charakteristika sušeného materiálu (vnitřní faktory sušení)
b.
Přítomnost vody ve dřevě
c.Teorie sorpce
d.Sušící prostředí (vnější faktory sušení)

4.
Přirozené sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.
Charakteristika přirozeného sušení řeziva
b.
Faktory ovlivňující přirozené sušení řeziva
c.
Specifická hlediska přirozeného sušení vybraných dřev

5.Umělé sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.
Charakteristika umělého sušení řeziva
b.
Základní definice
c.
Způsoby umělého sušení
d.
Sušící řády
e.
Poškození struktury dřeva vlivem sušení
f.Hodnocení kvality vysušeného řeziva

6.
Konvekční sušení řeziva v komorové sušárně (dotace 2/1)
 
a.
Typologie komorových sušáren
b.
Konstrukce a vybavení komorových sušáren
c.
Vysokoteplotní sušení
d.
Výsledná kvalita vysušeného řeziva

7.
Automatizace procesu sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.Požadavky na činnost řídících systémů sušáren
b.
Automatizace řízení procesu sušení řeziva
c.
Alternativní způsoby řízení procesu sušení řeziva

8.
Předsoušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.
Charakteristika předsoušení řeziva
b.
Předsušárny řeziva
c.Kombinace způsobů sušení řeziva

9.
Kontinuální sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.
Podstata kontinuálního sušení řeziva
b.Konstrukce tunelových sušáren
c.
Výsledná kvalita vysušeného řeziva

10.Sušení kondenzační (dotace 2/1)
 
a.Podstata sušení řeziva v kondenzačních sušárnách
b.
Konstrukce a řízení, charakteristika tepelného čerpadla kondenzačních sušáren řeziva
c.
Průběh terodynamických změn chladiva při sušení řeziva v kondenzační sušárně řeziva
d.
Výsledná kvalita vysušeného řeziva

11.
Sušení vakuové (dotace 2/1)
 
a.Princip vakuového sušení řeziva
b.
Konstrukce a řízení vakuových sušáren
c.Výsledná kvalita vysušeného řeziva

12.Sušení mikrovlnné (dotace 2/1)
 
a.
Princip mikrovlnného ohřevu řeziva
b.
Konstrukce a řízení mikrovlnných sušáren
c.
Výsledná kvalita vysušeného řeziva

13.
Ostatní způsoby sušení (dotace 2/1)
 
a.
Kombinace spůsobů sušení řeziva
b.
Alternativní způsoby sušení řeziva

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku30 h
42 h
příprava na průběžné hodnocení0 h
44 h
příprava na průběžný test
9 h0 h
příprava prezentace
6 h
0 h
zpracování projektů
20 h
10 h
zpracování seminární práce
5 h
0 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhájená semestrální práce, odevzdaná seminární práce, úspěšný test (60% úspěšnost), zapsaný zápočet, ústní zkouška (los ze 14 hlavních oblastí).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
POŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M. Štruktúra a vlastnosti dreva. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1993. 485 s. ISBN 80-07-00600-1.
HORÁČEK, P. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 124 s. ISBN 80-7157-347-7.
TREBULA, P. Sušenie a hydrotermická úprava dreva. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2002. 449 s. ISBN 80-228-1182-3.
Základy hydrotermické úpravy a ochrany dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 192 s. ISBN 80-7157-163-6.
Vysoušení dřeva. 1. vyd. Praha: SNTL, 1954. 507 s.
Přirozené sušení řeziva. 1. vyd. Praha: SNTL, 1963. 210 s.

Doporučená:
Transport Processes in Wood. Berlin: Springer-Verlag, 1984. 245 s. ISBN 3-504-12574-4.
KOLLMANN, F. Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe. 2. vyd. Berlin: Springer-Verlag, 1951. 1050 s.
KEEY, R. -- WALKER, J. Kiln-Drying of Lumber. Berlin: Springer Verlag, 2000. 11 s. ISBN 3-540-66137-9.
ČSN P ENV 14464 (49 0646) Řezivo - Metoda stanovení zkornatění. ČNI, Praha 2002
ČSN 49 0650 Uskladňování pilařských výrobků pro přirozené sušení. ČNI, Praha 1994
ON 49 0651 Umělé sušení řeziva. Úřad pro normalizaci a měřění, Praha 1989

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2012/2013 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: